Brevmall

advertisement
Bilaga till lokal
instruktion gällande
kontroll av särskilda
läkemedel
Gäller från och med
(datum)
Gäller till och med
Kontroll av särskilda läkemedel
Särskild vikt skall läggas vid utformningen av rutiner och ansvar för
narkotiska läkemedel. Rutinerna skall dokumenteras i en lokal
instruktion för läkemedelshantering. Inventering och kontroll av
narkotiska läkemedel ska utföras av annan behörig hälso- och
sjukvårdspersonal än den som har ansvaret för rekvisition och
förvaring (2001:17).
Härmed uppdrar undertecknad till följande personer att utföra kontroll av
särskilda läkemedel, vilket innebär att mängden särskilda läkemedel
överensstämmer med förbrukningsjournalen. Vid eventuella brister följer
enheten de rutiner som finns sjukhusövergripande samt egna utarbetade
rutiner inom enheten.
Uppföljning av uppdraget ska ske efter ett år.
…………………………………………
Leg. sjuksköterska
………………………………………..
Leg. Sjuksköterska
………………………………………..
Verksamhetschef
Download