Anvisningar och schema till momentet
Psykoterapeutisk ramkurs
1.5 hp
Psykoloprogrammet termin 7, Vt – 2011
Innehåll och syfte
Psykoterapeutisk ramkurs är gemensam för alla studenter (PDT och KBT) och löper över
terminerna 7, 8 och 9.
I denna termins moment (termin 7) ingår teoriövergripande områden såsom t.ex.
bemötandefrågor, suicid- och farlighetsbedömning, medan termin 8 och 9 innehåller olika
aspekter på psykoterapiforskning och granskning av vetenskapliga artiklar inom
psykoterapiområdet.
Kursansvarig
Jan Bergström, vik universitetslektor
[email protected]
08-163910
Rum A303
Lärare
Gunilla Berglund
Jan Bergström
Peter Csatlos
Ann Fridner
Martin Grann
Docent, leg psykolog, leg psykoterapeut
Med dr, leg psykolog, leg psykoterapeut
Leg psykolog, leg psykoterapeut
Fil dr, leg psykolog, leg psykoterapeut
Professor, leg psykolog
Examination
Examination sker i form av individuell hemskrivning där studenten fördjupar sig i något av
ämnena HBT-frågor, beteendemedicin, suicid-/farlighetsbedömning eller sexuella aspekter på
klient-terapeutrelationen, i en omfattning av c:a 1000 ord/2 sidor. Lämnas in till Jan
Bergström senast 20/5. Som betygssättning ges betyget Godkänd eller Underkänd. Under
momentintroduktion ges ytterligare information.
Sida 1 av 2
2010-12-21/JB
Kurslitteratur
Bergström J. (2004). Den allmänna människan och de avvikande andra – om
heteronormativitet på psykologutbildningen. I: Olsson A-C., Olsson C., (red). I den
akademiska garderoben. Stockholm: Atlas (bokkapitel)
Martell, C.R., Safren, S.A., & Prince, S.E. (2004). Cognitive-Behavioral Therapies with
Lesbian, Gay and Bisexual Clients. New York: Guilford Press. Kapitel 1 och 9.
Pope, K.S., Sonne, J.L., & Greene B. (2006) What therapists don´t talk about and why:
understanding taboos that hurt us and our clients. APA books.
Övriga artiklar tillkommer.
Schema
Datum
Tid
Lokal
Innehåll
tisdag
9-12
U10
Kursintroduktion Ramkursen
15/2
HBT-frågor i bemötande av klienter
tisdag
9-12
U16
”Hälsopsykologi” och beteendemedicin
1/3
tisdag
9-12
U21
Suicidbedömning
15/3
måndag 13-16
U10
Våld och psykisk sjukdom:
4/4
Farlighetsbedömning
fredag
13-16
U32
Sexuella aspekter på klient6/5
terapeutrelationen
fredag Inlämning av individuell hemskrivning senast 20/5
20/5
Lärare
Jan Bergström
Gunilla Berglund
Peter Csatlos
Martin Grann
Ann Fridner
Närvaro är ej obligatoriskt men examinationsuppgift bygger på undervisningsinnehåll.
Sida 2 av 2
2010-12-21/JB