Kognitiv beteendeterapi: Grundläggande teori, 3,8 hp

advertisement
Anvisningar till
Kognitiv beteendeterapi: Grundläggande teori, 3,8 hp
Psykologprogrammet, termin 5, HT 2014
INNEHÅLL OCH SYFTE
Välkommen till denna kurs!
Delkursen innehåller en orientering i Kognitiv beteendeterapi. Grundläggande begrepp,
teorier, analys, förhållningssätt samt behandlingsmetoder presenteras. Principer för
problemanalys och terapiupplägg belyses med konkreta exempel. Kliniska områden som
aktualiseras är ångeststörningar, depression, beteendemedicin, autism, problem hos barn och
ungdomar. En stor mängd olika behandlingsmetoder kommer att speglas, däribland;
exponeringsbehandling, social färdighetsträning, kognitiva metoder och psykopedagogiska
arbetssätt. Momentet behandlar även vad som utmärker terapeut – klientrelationen inom olika
format av kognitiv beteendeterapi.
Syftet med delkursen är att ge studenterna en allmän orientering i Kognitiv beteendeterapi
samt ge en god inblick i vad KBT är och vad en fortsatt fördjupningskurs i KBT skulle
innebära.
LÄRANDEMÅL
Efter avslutad delkurs skall studenten:
- Känna till grundläggande begrepp, teorier och terapeutiska förhållningssätt inom
KBT.
- Känna till grundläggande analys- och behandlingsmetoder inom KBT.
ANSVARIG LÄRARE
Gunilla Berglund
leg psykolog, leg psykoterapeut, docent
LÄRARE
Ewa Mörtberg
Anna Kåver
leg psykolog, leg psykoterapeut, docent
leg psykolog, leg psykoterapeut, handledare, specialist i klinisk
psykologi
Bella Berg
leg psykolog
Jonas Ramnerö
leg psykolog, leg psykoterapeut, handledare, FD
Lotta Reuterskiöld
leg psykolog, leg psykoterapeut, FD
Markus Fröjmark-Jansson leg psykolog, docent
Per Carlbring
leg psykolog, leg psykoterapeut, professor
1
FÖRKUNSKAPSKRAV
American Psychiatric Association (APA). (1994). Mini-D IV. Danderyd: Pilgrim Press.
Ramnerö, J., & Törneke, N. (2006). Beteendets ABC. Lund: Studentlitteratur.
KURSLITTERATUR
Kåver, A. (2006). KBT i utveckling: En introduktion till kognitiv beteendeterapi. Stockholm:
Natur och Kultur.
Öst, L.-G. (Red.). (2013). KBT inom Psykiatrin (2:a upplagan). Stockholm: Natur och Kultur.
Andersson, G., & Mörtberg, E. (2008). Verksamma mekanismer i kognitiv och beteendeinriktad terapi (KBT). I Philips, P., & Holmqvist, R. (Red). (2008). Vad är verksamt i
psykoterapi? (Kap. 4.). Stockholm: Liber AB.
REFERENSLITTERATUR
Eikeseth, S., & Svartdal, F. (Red.). (2007). Tillämpad beteendeanalys. Lund: Studentlitteratur.
Ledley, D.R., Marx, B.P., & Heimberg, R. G. (2005). Att lyckas med kognitiv beteendeterapi.
Stockholm: Liber.
Westbrook, D., Kennerly, H., & Kirk, J. (2008). An Introduction to Cognitive Behaviour
Therapy. Skills and Applications. Sage Publications, London UK.
Öst, L.-G. (Red.). (2010). KBT inom barn- och ungdomspsykiatrin. Stockholm: Natur och
Kultur.
KURSKRAV OCH EXAMINATION
Kursen är obligatorisk och innehållet examineras skriftligt vid kursens slut.
Med hopp om att ni ska få en givande kurs!
Gunilla Berglund
Tel: 164614
[email protected]
2
Download