VÄLKOMMEN TILL...
4:e okt
2 0 1 7
i
Stockhol
m
Konferens
Första linjen
Den 4 oktober 2017 anordnar Uppdrag Psykisk Hälsa
en konferens med fokus på Första linjen. Syftet med
konferensen är att lyfta upp Första linje-verksamheters
funktion och roll samt sprida erfarenheter och kunskap
om metoder och arbetssätt som används eller kan
användas på Första linjen.
Målgrupper för dagen:
Konferensen vänder sig till alla som arbetar i
eller är chef för en verksamhet med ett uppdrag
att fungera som Första linjen samt politiker
och tjänstemän med ansvar att fatta beslut som
påverkar Första linje-verksamheters arbete.
När: 4 oktober 2017, kl. 9.30 - 16.00
Plats: C
larion Sign Hotel, Östra
Järnvägsgatan 35, Stockholm
Deltagande är kostnadsfritt!
Anmäl dig här:
https://tinyurl.com/forstalinjen
Frågor:
Om konferensens innehåll - M
aria Kalingas Ruin • [email protected]
Praktiska frågor - Samira Radwan • [email protected]
Konferensen anordnas av
Uppdrag Psykisk Hälsa,
Sveriges Kommuner och Landsting
Program:
TID
Bankettsalen
09.30 - 10.00
Kaffe och smörgås
10.00 – 10.30
Introduktion och nulägesbeskrivning av Första linjen
Medverkande: Ing-Marie Wieselgren, SKL och Linda Sanneving, SKL
10.30 – 11.10
Samtal om psykisk hälsa - de ungas perspektiv
Medverkande: Representanter från organisation som möter barn och unga
11.10 – 12.00
Paneldiskussion med politiker: Vad behöver Första linjen?
Medverkande: Politiker som är insatta i Första linjen och representanter från ungdomsförbund
12.00 – 13.00
13.00 – 13.45
Lunch
Spår A
Uppföljning av insatser
- Del 1
Kräver även
deltagande på del 2
Under seminariet blandas
praktiska erfarenheter kring
uppföljning, utveckling och
utvärdering inom Första
linjen med en diskussion
om hur man utformar
rätt strategi utifrån olika
intressenter. Vi hoppas detta
kan ge en start för att skapa
ett fortsatt nätverkande för
personer som arbetar med
uppföljning, utveckling och
utvärdering.
Medverkande:
Zophia Mellgren, Fredrik
Lindencrona och Catrin
Hägerholm
Program - Första linjen
Spår B
Spår C
Ansvarsfördelning
och samverkan med
specialist vid oro,
ångest och depression
Fysisk aktivitet som
insats vid psykisk ohälsa
Företrädare från olika
delar av landet berättar
hur man resonerat kring
ansvarsfördelning och
samverkan mellan Första
linje och specialist, och
vad det inneburit för
till exempel vägen in,
bedömning, behandling och
hänvisning/remittering
och kvalitetssäkring av
verksamheterna.
Under detta seminarium
visas goda exempel på hur
man kan implementera
fysisk aktivitet för en stor
riskgrupp som tonårsflickor.
Forskningsperspektivet
kommer även att lyftas fram.
Medverkande:
Agneta Paul, Helena
Essunger och Sara
Lundqvist
Medverkande:
Anna Duberg och Ida-Klara
Johansson.
13.45 – 14.00
14.00 – 14.45
Förflyttning
Spår A
Spår B
Uppföljning av insatser
- Del 2
Stress och skola
Hur kan vi arbeta med
gruppbehandlingar?
Kräver även
deltagande på del 1
Seminariet kommer
att innehålla en kort
presentation av resultatet
från några av de
forskningsstudier som har
gjorts för att förebygga stress
hos ungdomar och vuxna.
Därefter kommer exempel
att ges på att ge ”ACT – Att
hantera stress och främja
hälsa” som en insats till en
grupp ungdomar.
Syftet med seminariet
är att kort beskriva olika
gruppinterventioner som
kan ges i Första linjen och
få en bild av behandlares
erfarenheter av att arbeta
med gruppbehandling.
Deltagare kommer att få
tal del av en beskrivning av
barnens utvärderingar.
Fördjupning av
seminariepass ”Uppföljning
av insatser del 1”
Medverkande:
Fredrik Livheim
14.45 – 15.15
15.15 – 16.00
Medverkande:
Maria Aldén, Catarina Olsson
och Gunilla Silfverberg.
Fikapaus och förflyttning
Olika modeller för
Första linjen
Evidens på Första linjen
Självskadebeteende
Syftet med seminariet är att
kort beskriva tre modeller
för organisation för Första
linjen med dess fördelar och
nackdelar utifrån aspekter
på tillgänglighet och kvalitet.
Syftet med seminariet är att
få en bild av hur man kan
arbeta med evidensbaserad
praktik i Första linjen. Hur
kan man tänka runt evidens
inom en ny verksamhetsform och hur kan patientsäkert utvecklingsarbete
bedrivas?
Passet kommer att handla om
hur man kan uppmärksamma
och arbeta med tidiga insatser
vid självskadebeteende.
Medverkande:
Anna Bystedt, Ann Grännö
Alm och Linda Welin
Program - Första linjen
Spår C
Medverkande:
Ulf Hjelm och Karl Almqvist
Simonsson.
Medverkande:
Camilla Kordnejad Karlsson.
Seminarieledare:
Maria Aldén
Karl Almqvist Simonsson
Maria har tidigare arbetat inom BUP
öppenvård i Malmö. Senaste åren har Maria
arbetat mycket med ångestbehandling i grupp
på Första linjen och har mångårig erfarenhet
av arbete med barn och unga i sorg.
Karl är samordnare på mottagningen
Hamnen vid Gustavsbergs Vårdcentral. Som
samordnare på Hamnen har han arbetat aktivt
med implementering av evidensbaserade
metoder och kontinuerlig uppföljning av
verksamheten sedan 2011.
Anna Bystedt
Anna Duberg Anna är verksamhetschef på
ungdomsmottagningen i Örebro län och
samtalsmottagningen i primärvården. Hon
strävar i sitt arbete efter att nå barn och
unga som mår dåligt tidigt, för att förebygga
framtida konsekvenser både för individen och
samhället. För Anna är det en utmaning och
en förmån att förvalta Första linjens uppdrag.
Anna är forskningshandledare på
Universitetssjukvårdens Forskningscentrum,
Region Örebro län. Projektledare och
interventionsansvarig Dansprojektet.
Fysioterapeut inom Psykiatri Barn och Unga
Vuxna, Region Örebro län.
Helena Essunger
Ann Grännö Alm Leg. psykolog, Malmö
Socionom, Örebro
Leg. psykolog, Halland
Helena jobbar på BUP Varberg. Hon utbildar
och handleder personal i bedömning och
behandling av depression hos unga och är
medförfattare till Deplyftets samtalsstöd för
psykosocial basbehandling.
Leg. psykolog, Stockholm
Medicine Doktor, Örebro
Barnsjuksköterska och verksamhetschef,
Jönköping
Ann är verksamhetschef på Barn- och
ungdomsenheten i Jönköpings län. Barn- och
ungdomshälsan är en del inom Barn- och
ungdomsenheten och arbetar med psykisk
ohälsa på Första linjen.
Ulf Hjelmh Catrin Hägerholm Ulf har yrkeserfarenhet som psykolog från
Omsorg och habilitering, förskola och skola,
BUP och Psykiatrisk öppenvård i Värmland
samt Första linjen unga/VISIT i Hagfors
sedan starten 2011. Han är integrativ psykolog
och utgår i grunden från humanistisk och
existentiell behandlingspsykologi.
Catrin arbetar idag som projektledare inom
ramen för Uppdrag Psykisk Hälsa på Sveriges
Kommuner och Landsting. Catrin började
inom psykiatrin för 30 år sedan och sedan
2010 ansvarar hon för det nationella arbetet
Bättre Vård Mindre Tvång samt utvecklandet
av det digitala verktyget www.genombrott.nu
som stödjer kliniskt förbättringsarbete.
Ida-Klara Johansson Camilla Kordnejad Karlsson Ida-Klara arbetar med utvecklingsarbete
och projekt på Sektion folkhälsa, Region
Jönköpings län inom Barn & ungas psykiska
hälsa samt Kultur & äldre. I projektet
Dansa utan krav! har Ida-Klara agerat både
dansinstruktör samt utvecklingsansvarig för
insatsen. Hon är utbildad arbetsterapeut på
Göteborgs Universitet samt utbildad dansare
på London Contemporary Dance School.
Camilla är leg. sjuksköterska och leg.
psykoterapeut inom KBT och arbetar med
www.nationellasjalvskadeprojektet.se och
DBT-teamet inom BUP.
Psykolog, Värmland
Arbetsterapeut, Jönköping
Seminarieledare - Första linjen
Specialistsjuksköterska, Stockholm
Leg. psykoterapeut, Stockholm
Fredrik Lindencrona
Fredrik Livheim
Fredrik är ansvarig för innovation och
internationellt samarbete inom Uppdrag
Psykisk Hälsa. Han är intresserad av hur
kopplingen mellan verksamheter, policy
och kunskapsutveckling kan utvecklas och
är involverad tvärs många olika delar av
Uppdrag Psykisk Hälsas arbete där dessa
frågor är aktuella.
Fredrik har skapat ACT-gruppbehandlingarna
”ACT - Att hantera stress och främja hälsa”
samt ”ACT - Att leva livet fullt ut”. Han delar
sin tid mellan att doktorera och forska på
ACT-gruppbehandlingar vid Karolinska
Institutet och att hålla utbildningar och
föreläsningar kring ACT både inom och utom
Sverige.
Sara Lundqvist
Zophia Mellgren Sara är barn- och ungdomspsykiatriker,
kliniskt verksam i Göteborg. Utbildare i
Deplyftet och i Västra götaland regions
Första linje-projekt UPH. Nyligen tillträdd
ordförande i Svensk förening för barn- och
ungdomspsykiatri.
Zophia arbetar idag som projektledare
inom ramen för Uppdrag Psykisk Hälsa på
Sveriges Kommuner och Landsting. Zophia
har mångårig erfarenhet av att arbeta med
kvalitet, utvärdering och uppföljning inom
hälso- och sjukvården. På deltid arbetar hon
nu också som projektledare för pilotprojektet
Ungas psykiska hälsa inom primärvården
i Västra Götaland och ansvarar också för
utvärderingen av projektet.
Catarina Olsson Agneta Paul
PhD och leg.psykolog, Stockholm
Leg. psykolog, Stockholm
Psykiatriker, Göteborg
Beteendevetare, Stockholm
Leg. psykoterapeut, Malmö
Catarina är kurator på Första linjen i Malmö
och har tidigare arbetat inom socialtjänst och
barnpsykiatri. Catarina har varit gruppledare
för föräldrautbildningen COPE och är
numera gruppledare för MÅ BÄTTRE, en
gruppbehandling som riktar sig till ungdomar,
14 - 17 år, som är nedstämda eller deprimerade
och deras föräldrar.
Gunilla Silverberg-Dymling Socionom, Region Skåne
Gunilla har under drygt 10 år arbetat som
verksamhetsutvecklare på BUP i Malmö, där
hon varit med om att implementera både
BCFPI och ett grupputbud av evidensbaserade
program. Gunilla är enhetschef för Första
linjen i Malmö/Trelleborg, Ystad/Simrishamn
och har som sådan varit med om att
anpassa grupputbudet efter Första linjens
patientgruppers behov.
Seminarieledare - Första linjen
Leg. psykolog, leg. psykoterapeut,
Region Skåne
Agneta är områdeschef för Första linjen,
samt En väg in (telefonrådgivning) i Skåne.
Har lett arbetsgruppen för framtagande av
gränssnittsdokumentet inom BUP Skåne. Var
med i planering och start av Första linjen och
EVI för 4 år sedan.
Lina Welin Verksamhetschef, Region Skåne
Lina är verksamhetschef för Barn- och
ungdomspsykiatri Regional Öppenvård i
Region Skåne. Linda var med och startade upp
verksamheterna Första linjen och En väg in
2013. I Skåne är Första linjen en del av Barnoch ungdomspsykiatrin och En väg in är en
telefonrådgivning vid psykisk ohälsa.