KBT vid psykisk ohälsa och hjälp till arbetsåtergång vid sjukskrivning

advertisement
KBT vid psykisk ohälsa och hjälp till arbetsåtergång vid sjukskrivning
Psykisk ohälsa och sjukskrivning
Psykisk ohälsa är idag den vanligaste orsaken
bakom långtidssjukskrivningar med ångest,
depression, stress-relaterade besvär och
insomni som de vanligaste tillstånden. KBT är
effektivt för att hantera psykiska symtom.
KBT riktat mot arbetsåtergång har i ett par
studier lyckats minska sjukskrivning. En
sådan intervention testas i denna studie.
Studien genomförs på 4 vårdcentraler,
Gustavberg, Storvreten, Jakobsberg och
Solna Centrum i samarbete med Karolinska
Institutet i syfte att jämföra olika
behandlingar. Behandlingarna skiljer sig åt i
hur mycket man fokuserar på symtomhantering respektive problem i arbets-livet.
Alla behandlingar bygger på KBT-principer
och behandlingen ges av leg. psykolog med
KBT-utbildning. I studien randomiseras
deltagare till respektive behandling.
Patienten behåller sin kontakt med
sjukskrivande läkare och listas ej om.
Remittera:
• Patienter med mild till måttlig psykisk ohälsa inom ångest,
depression, sömnstörning eller stressrelaterad ohälsa.
• 18-65 år.
• Patienter som klarar att tillgodogöra sig svensk text.
• Sjukskrivning 1-6 mån, 50-100 %
Remittera ej:
• Patienter som är nyinsatta på antidepressiv medicin, senaste 8
veckorna.
• Patienter med bipolär sjukdom, psykos, ätstörning, suicidrisk,
missbruk, kognitiv nedsättning, neuropsykiatrisk
funktionsnedsättning.
• Patienter med annan primär problematik (t ex smärta).
• Mycket svåra tillstånd av ångest, depression, sömnstörning och
utmattning som bör behandlas på specialistnivå.
Skicka elektronisk remiss Take care eller pappersremiss till:
Psykolog Sigrid Salomonsson, Gustavsbergs vårdcentral.
Odelbergs väg 19, 134 40 Gustavsberg. Vi har korta (inga) väntetider.
Om du har frågor ring kontakta gärna:
Sigrid Salomonsson, leg. psykolog, projektledare,
08-718 68 83, [email protected]
Fredrik Santoft, leg. psykolog, projektledare Solna och Jakobsberg
08-718 74 30, [email protected]
Karoline Kolaas, leg. psykolog, projektledare Storvreten
08-123 395 04, [email protected]
Download