Upphandling – Tjänstebeskrivning

advertisement
2011-11-03
Individuell behandling och bedömning av psykosociala,
psykosomatiska och psykiatriska besvär och sjukdomar
samt personlighetsstörningar
Inledning
Hälsan & Arbetslivet är Västra Götalandsregionens interna företagshälsovård som riktar sig
till förvaltningar och bolag, och ska stödja regionens verksamheter i deras arbete med att
uppnå arbetsmiljömål och personalpolitiska visioner.
För att leverera tjänster utifrån verksamheternas olika behov behöver Hälsan & Arbetslivet ha
underleverantörer för att möta upp såväl variation på efterfrågan av tjänster över året som
behov av specialistkompetens.
Idividuell bedömning psykiska sjukdomar/personlighetsstörningar.
Yrkeskategorier:
Leg.läkare med specialitet Psykiatri
Leg.psykolog
Tjänsten ska ge stöd i det arbetslivsinriktade rehabiliteringsarbetet. Bedömningen ska visa om
personen har psykisk sjukdom/personlighetsstörning, är i behov av rehabilitering, ge förslag
till åtgärder och om rehabiliteringsåtgärder kan leda till att personen återfår arbetsförmåga och
till vilken del.
Individuell psykologisk/psykoterapeutisk bedömning och behandling, stödsamtal
Yrkeskategorier:
Leg. Psykolog
Leg. Psykoterapeut
Tjänsten ska bidra till att stärka individens möjligheter att klara sitt arbete, ge en ökad
självinsikt och stärka individens hanteringsförmåga att hitta balans mellan privatliv och
arbetsliv. Samtalens innehåll ska vara kopplade till arbetslivet.
Tjänsten ska även kunna erbjuda krissamtal.
Individuellt samtalsstöd, KBT
Yrkeskategori:
Terapeut med inriktning KBT steg 2
Tjänsten ska bidra till att stärka individens möjligheter att klara sitt arbete, ge en ökad
självinsikt och stärka individens hanteringsförmåga att hitta balans mellan privatliv och
arbetsliv. Samtalens innehåll ska vara kopplade till arbetslivet.
Tjänsten ska även kunna erbjuda krissamtal.
Download