Brevmall

advertisement
Bilaga till lokal
instruktion förteckning över
personer som får
rekvirera läkemedel
till (namn på
enheten)
Gäller från och med
(datum)
Gäller till och med
(datum) max ett år
Rekvisition av läkemedel
Läkemedel får endast rekvireras av sådan behörig hälsooch sjukvårdspersonal som namngivits i den lokala
instruktionen för läkemedelshanteringen
(SOSFS 2001:17 Kap 5, § 1).
Härmed uppdrar jag åt följande person/personer att rekvirera
läkemedel.
samt att underteckna rekvisition av läkemedel
…………………………………………………………
Leg. sjuksköterska
…………………………………………………………
Leg. sjuksköterska
…………………………………….
Verksamhetschef
Download