Beställning och kontroll av narkotika SÖS november 2000

advertisement
Beställning och kontroll av narkotika
Beställning till
läkemedelsförrådet
Den sjuksköterska som enligt den Lokala instruktionen är behörig
att beställa läkemedel äger också rätt att beställa narkotika.
Narkotika enligt förteckning II - III beställs på rekvisition för
kontrollvaror (gul rekvisition) eller på blankett för faxbeställning.
Endast ett preparat per rekvisition. Mängd och styrka förtydligas
med bokstäver.
Narkotika enligt förteckning IV-V beställs på rekvisition för
läkemedel (vit rekvisition) eller på blankett för faxbeställning.
Endast läkemedel enligt förteckning IV-V på rekvisition.
Förbrukningsjournal Förbrukningsjournal ska föras på samtliga narkotikaklassade
läkemedel enligt förteckning II-V, en journal per preparat. Varje
läkemedel som tillförs förrådet noteras. Vid varje enskilt uttag
noteras i förbrukningsjournalen mängd och patient. Preparat som
placeras i akutväska noteras som uttag. (till akutväskan)
Förbrukningsjournaler beställs från apoteket.
Kontroll
VISS/Version 2/2004-06-10
Kontroll utförs av den sjuksköterska som namngivits i den Lokala
instruktionen. Namngiven sjuksköterska kan inte ansvara för
läkemedelsförrådet eller för beställning av läkemedel.
Narkotiska läkemedel ska kontrolleras kontinuerligt t.ex. en gång
per månad. Varje preparat räknas och kvarvarande mängd jämförs
med noteringarna i förbrukningsjournalen. Följesedlar på levererade
preparat jämförs med noterade inköp. Eventuella avvikelser noteras.
Den sjuksköterska som utför kontrollen bedömer om eventuell
avvikelse ska rapporteras vidare:
Det ska framgå av förbrukningsjournalen när kontroll utförts och av
vem. Kontrollen omfattar även hållbarhetskontroll.
Download