Kylskåp - Insidan

advertisement
Bilaga 2
LOKAL INSTRUKTION GÄLLANDE
LÄKEMEDELSHANTERING
Vid …………………………………………………………………………
Gällande för perioden ………………………………………………………
Ansvarig sjuksköterska: ………………………………………………….
Rutiner och kvalitetsuppföljningar
Kvalitetsuppföljning och rutingenomgång sker 1 gång/år samtidigt som lokal
instruktion uppdateras.
Ansvarig sjuksköterska:………………………………………………….
Läkemedelsförvaring
Genomgång av läkemedelsförråd sker 1 gång per månad
Städning av förråd sker 2 ggr/år
Kontroll av temperaturen i rummet sker varje arbetsdag. Dokumenteras.
Förvaring av läkemedel utanför läkemedelsförrådet finns i:
Kylskåp….…………………………………………………………………...
Annan plats…………………………………………………………………..
Ansvarig sjuksköterska……………………………………………………
Kylskåp
Genomgång och städning vid samma tillfällen som läkemedelsförrådet städas.
Kontroll av temperatur sker varje arbetsdag. Dokumenteras.
Adrenalinampull som läggs i jourväska måste datummärkas när de plockas ur kylskåp
(hållbar 1 år i rumstemperatur).
Glucagoninjektor (hållbar 18 månader i rumstemperatur).
Ansvarig sjuksköterska:……………………………………………………
Medicinska gaser
Förvaras – utanför vårdtagarens rum vid koncentrator-behandling
Rekvireras från Sjukhusapoteket via apodos/recept. Ordination från Lungkliniken.
Leverans sker efter beställning
Hanteringsinstruktioner finns hos respektive vårdtagare
Vid personbunden transporttub: Kontroll av gastub samt utgångsdatum sker 1
gång/månad
Skylt finns på dörren och lös skylt finns att ta med vid förflyttning av tub, skall
förvaras på/vid transportabel tub
Ansvarig sjuksköterska:……………………………………………………
Rekvisition/Leverans
1. Patienter med ApoDos
Läkemedel till patienter rekvireras efter behov via e-dos eller fax till Dosenheten
telefon/faxnr………………………………………………………………….
Leverans sker var 14:e dag enligt uppgjord rutin med Dosapoteket
Levereras till…………………………………………………………………
Kvitteras av………………………………………………………………….
Om annan än sjuksköterska kvitterar läkemedelsleverans ska rutin för kvittens biläggas.
2. Patienter med recept samt akut insatta läkemedel
Läkemedel rekvireras från lokalt Apotek/Distansapotek
telefon/fax……………………………………………………………………
Leverans sker…………………………………………………………………
Levereras till…………………………………………………………………
Kvitteras av………………………………………………………………….
Om annan än sjuksköterska hämtar ut läkemedel ska rutin för kvittens biläggas.
Ansvarig sjuksköterska:…………………………………………………...
Läkemedel till förråd med generella läkemedel
Beställningsblock erhålls från levererande apotek.
Rekvisition sker från…………………............................................................
Leverans sker(hur)…….…………………………………………………
När varorna levererats och räkningen är betald kan rekvisitionen kastas.
Ansvarig sjuksköterska:……………………………………………………
Akutväska
Genomgång och städning sker (när) ………………………….……………...
Dokumenteras (var) ………………………………………………………….
Beställning av läkemedel sker från …………………………………………..
Leverans sker(hur) …….……………………………………………………..
Förvaring……………………………………………………………………..
Betalas av Primärvården.
Ansvarig sjuksköterska:……………………………………………………
Narkotikahantering
Kontroll sker 1 gång per månad(när)…….…………………………………
Dock ej av samma person som rekvirerar.
Narkotikajournal som avser förrådsadministration (dvs. medicinskåp och väskor)
sparas i 10 år.
Individuell narkotikajournal som förs för en enskild patient ingår i patientjournalen
och sparas lika länge som respektive patientjournal.
Kassation av narkotiska läkemedel, enligt föreskrift. Se Instruktion från
läkemedelskommitten i Jämtlands län se sid 58-59
Ansvarig sjuksköterska:……………………………………………………
Ordination
Sjuksköterskans ordinationshandlingar förvaras(var)……………….............
Patientens exemplar förvaras…………………....………………………..
Ansvarig sjuksköterska: …………………………………………………..
Iordningställande
Sker på avsedd yta/bänk som städas 1 gång per vecka, alternativt i patientens egen
bostad.
Signeringslistor
Lista med signaturförtydligande, se separat lista, ska uppdateras kontinuerligt.
Signeringslistor som finns hos patienten samlas in och kontrolleras efter varje månads
slut.
Ansvarig sjuksköterska: ………………………………………………………
Nycklar till patienters medicinskåp finns(var)…..……….……………………..
Utkvittering av nyckel, se separat lista.
Nycklar till läkemedelsförråd förvaras i nyckelskåp dit endast sjuksköterskor har
tillträde.
Ansvarig sjuksköterska:……………………………………………………
Download