Ansvarsbeskrivning läkemedelsansvarig läkare

Bilaga till Lokal instruktion för läkemedelshantering.
Ansvarsbeskrivning läkemedelsansvarig läkare
Enhet:
Ansvar
Kommentar
☐
Tillsammans med enhetschef och läkemedelsansvarig
sjuksköterska bidra till att de lokala rutinerna kring
läkemedelshantering finns och är uppdaterade.
☐
Upprätta ordinationer enligt generella direktiv och uppdatera
minst en gång årligen samt vid behov.
☐
Bassortimentarbete: Upprättar och ser till att bassortimentet
hålls aktuellt tillsammans med läkemedelsansvarig
sjuksköterska (om Läkemedelsservice/ SLF1 är apoteket
med)
☐
Fastställa sortiment av gasflaskor samt ansvara för att
mängden är relevant och uppdaterad med avseende på
verksamhetens aktuella behov
☐
Förteckning över akuta läkemedel: Skapa och hålla
uppdaterad
☐
Ordinationsmallar i LM/LMB: upprätta och hålla
uppdaterade
☐
Spädningsscheman: upprätta och hålla uppdaterade
☐
Informerar kollegor vid förändringar i läkemedelsrelaterade
rutiner/tar upp aktuella frågor
☐
Förnya licenser (skriva licensmotiveringar vid behov)
1.
SLF = skötsel av läkemedelsförråd. Tjänst som apoteket tillhandahåller.
Läkemedelsansvarig läkare
Datum:
Handbok för läkemedelshantering
Enhetschef
åååå-mm-dd