TENTAMEN I LÄKEMEDELSHANTERING

advertisement
Kurs:
Omvårdnadsvetenskap B, klinisk kurs OM1414
Datum:
14 12 05
Antal frågor: 9 huvudfrågor
Tid:
2 timmar
Examinator: Ulla Ohlsson
Kursansvarig: Anita Ross
Information: Skriv svaren på tentamensformuläret. Skriv tydligt!
TENTAMEN I LÄKEMEDELSHANTERING
Kod………………………………………………………..LYCKA TILL!
Tentamen i läkemedelshantering
Maxpoäng: 46 p
Gräns för godkänd: 28p VG: 41p
Läkemedel
Fråga 1. Vad är beredningsform respektive administrationssätt?
Markera med kryss i rätt ruta.
0.5 p/rätt svar, max 4p
Administrationssätt
Beredningsform
Mixtur
Intramuskulärt
Peroralt
Brus
Suppositorie
Prolongatum
Intravenöst
Rektalt
Ordination av läkemedel
Fråga 2.
Ordinationen av läkemedel styrs av SOSFS 2000:1 (senaste versionen)
Vilka delar skall ingå i en stående läkemedelsordination?
6p
Fråga 3.
Läkemedel ska ordineras skriftligt, men kan i särskilda fall ordineras muntligt eller per
telefon. När kan muntlig ordination ske och hur hanteras den av inblandad läkare och
sjuksköterska?
2p
Fråga 4
Vilka delar skall specifikt ingå i ordinationer enligt generella direktiv? (SOSFS 2001:17)
Sätt kryss (X) för det alternativ som Du anser vara rätt. Endast ett alternativ är rätt.
1p
Indikation, kontraindikation/anmärkning, dosering, tidpunkt
Indikation, kontraindikation/anmärkning, dosering, biverkningar
Indikation, kontraindikation/anmärkning, dosering, antal tillfällen
Indikation, kontraindikation/anmärkning, biverkningar, maxdos
Iordningsställande och administrering av läkemedel
Fråga 5.
Iordningställande och administration av läkemedel ska inte delegeras inom sluten hälsooch sjukvård enligt SOSFS 2000:1 (senaste versionen) och enligt samma författning bör
läkemedelshanteringen skötas av så få inblandade som möjligt. Men i vissa fall kan du som
sjuksköterska behöva hjälp med administrering.
A) Hur skall hanteringen ske på ett patientssäkert sätt, om du som sjuksköterska på
vårdavdelning, ber en undersköterska om handräckning /att biträda, med att ge ett
läkemedel peroralt till en patient? Redogör för den praktiska hanteringen och vilket ansvar
har undersköterskan och vilket ansvar har sjuksköterskan?
6p
B) Hur ska det iordningsställda läkemedlet vara märkt på ett patientsäkert sätt? 4p
Fråga 6.
Överkänslighetsreaktioner vid administrering av läkemedel är vanligare vid vissa
läkemedel.
A) Ange minst två särskilda tillfällen då beredskap bör finnas för
överkänslighetsreaktioner?
2p
B) Vilken beredskap bör då finnas till hands? (SOSFS 2008:14, SOSFS 1999:26 med
ändring 2009:16)
3p
Förvaring av läkemedel
Fråga 7. Beträffande narkotiska läkemedel ska rutiner utformas kring hanteringen och
anges i lokala anvisningar.
Beskriv hur narkotikaförbrukningen ska dokumenteras och kontrolleras enligt SOSFS
2000:1 (senaste versionen).
4p
Fråga 8.
I den farmakologiska omvårdnaden ingår att göra bedömningar och åtgärder som
sjuksköterskan gör i samband med läkemedelsbehandling. Ge förslag på fem
bedömningar/åtgärder som du anser är viktiga i farmakologisk omvårdnad. Motivera dina
åtgärder
10p
Ansvar
Fråga 9.
Ansvar
Vem är huvudsansvarig för vad enligt SOSFS 2000:1? Fyll i med kryss för rätt person.
0,5 p/ rätt svar/ max 4 p
Sjuksköterska
Läkemedelsgenomgång
Att iordningsställa
läkemedel
Att administrera
läkemedel
Att ordinera läkemedel
Kontroll av förbrukning
av narkotiska läkemedel
Rutiner för
avvikelsehantering
Lokala instruktioner för
läkemedelshantering
Generell ordination
Läkare
Verksamhetschef
Download