Bilaga 5. Rekvisitionsrätt

advertisement
Dokumentrubrik
Dokumentnr Revision
Förvaltning
Ägare
Reviderat datum
Verksamhet
Slutgranskare
Diarienr
Dokumentkategori
Fastställare
Giltigt datum fr o m
Bilaga 5. Rekvisitionsrätt
Biläggs enhetens lokala instruktion för läkemedelshantering
Område: ..............................................................................
Klinik:.................................................................................
Avdelning/enhet: ................................................................
Ansvar för att rekvirera läkemedel från apotek och underteckna/godkänna rekvisition vid
läkemedelsansvarigs frånvaro:
Namn (textat)
Befattning
Underskrift
1.
2.
3.
4.
5.
6.
................................................
..............................................………....
Ort och datum
Namnteckning avdelningschef
(eller motsv. med ansvar för ledningsuppgiften)
Kopia utskriftsdatum: 2017-07-15
Sid 1 (1)
Download