Hygien vid behandling i träningsbassäng

Dokumentrubrik
Hygien vid behandling i träningsbassäng
www.lvn.se
Sida 1(2)
Dokumenttyp
Rutin/Regel
Fastställt
2016-03-07
Diarienr / Dokumentnr / Version
/201196 / Version 1
Handläggare
Susanne Abrahamsson (san007)
Giltigt till och med
2017-09-07
Reviderat
2016-03-07
Processägare
Lars Blad (lbd008)
Fastställare
Inger Bergström (ibm013)
Granskare
Ylva Ågren (yan001)
Gäller för
Landstingsgemensamt
Ytterligare information
Utarbetat av Vårdhygien i LVN
Hygien vid behandling i träningsbassäng
I en varm och fuktig lokal finns det bakterier. Anläggningen måste rengöras och
underhållas och de badande informeras om vikten av god hygien. Risken för
spridning i vattnet är minimal i en välskött bassäng.
God personlig hygien skall iakttas




Obligatorisk intvålning och avtvättning eller duschning av hela kroppen
före baddräktspåtagning
Obs! Noggrann tvätt av underlivet.
Ren badhandduk används vid varje badtillfälle
Badskor skall användas för att minska risken för spridning av fotvårtor,
nagelsvamp och fotsvamp
Samma hygienregler gäller även personal som måste uppehålla sig i
bassängen vid träning av patient
Tillstånd då patient tillåts bada






Urin- och faecesinkontinens, som använder inkontinensbadbyxa
Urinkateter avstängd med propp, gäller även suprapubiskateter som skall
täckas med tätslutande förband
Stomiopererade eller PEG med tätslutande förband
MRSA-bärare i näsa och/eller svalg utan riskfaktorer som eksem, sår eller
hudinfektioner
Patient med ESBL eller VRE utan riskfaktorer som kateter, stomi, sår
Individ som är bärare av ESBL, MRSA eller VRE ska träna sist på dagen
Tillstånd då patient inte tillåts bada i bassäng







Sår eller eksem med pågående infektion
Urininkontinenta med urinvägsinfektion
Perifer- eller central venkateter
Diarré
Övre luftvägsinfektion
Skabb och löss
Vid blodburen smitta med riskfaktorer som blödning
Vid tveksamheter kontakta vårdhygien.
Utskrivet av
Eva Gunnarsson
Utskriftsdatum
2017-02-28
Observera att ett utskrivet dokument kan vara inaktuellt, det gällande finns alltid på Intranätet
Dokumentrubrik
Hygien vid behandling i träningsbassäng
Dokumenttyp
Rutin/Regel
Fastställt
2016-03-07
www.lvn.se
Sida 2(2)
Diarienr / Dokumentnr / Version
/201196 / Version 1
Rengöring och desinfektion
Personal som medföljer och/eller tränar med patienten ansvarar för att:
 Spill av kroppsvätskor torkas upp omedelbart (punktdesinfektion). Använd
alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel med tensid, vid större spill används
oxiderande desinfektionsmedel.
 Utrustning som använts i samband med träning i vattnet spolas av med
kallt vatten
 Använda bänkar, pallar och dylikt i bassänghallen rengörs med vatten och
rengöringsmedel
 Använda bänkar, pallar, liftstolar och duschstolar i omklädningsrum
desinfekteras med alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel med tensid
Den som hyr lokalen enstaka timmar ansvarar för att ovanstående punkter följs när
det gäller rengöring efter använd lokal
Städpersonal
Städar samtliga golv varje vardag med hjälp av maskinskurning samt städar
omklädningsrum, duschrum, tvättställ och toalett.
Städfrekvens kan justeras om hallen enbart används enstaka dagar under veckan, i
så fall sker städning i anslutning till dessa veckodagar.
Finns andra lokala överenskommelser om ansvarsfördelning angående städning så
följs dessa.
Relaterad information
Folkhälsmyndigheten. Allmänna råd om bassängbad
Folkhälsomyndigheten. Bassängbad, hälsorisker och skötsel
Utskrivet av
Eva Gunnarsson
Utskriftsdatum
2017-02-28
Observera att ett utskrivet dokument kan vara inaktuellt, det gällande finns alltid på Intranätet