Förskrivning av beroendeframkallande läkemedel

advertisement
Dokumentrubrik
www.lvn.se
Förskrivning av beroendeframkallande läkemedel Sida 1(4)
Dokumenttyp Riktlinje
Fastställt
2015‐03‐30
Diarienr / Dokumentnr / Version
2031/154100 / Version 1 Handläggare Eva Oskarsson (eon004) Giltigt till och med
2016‐09‐30
Reviderat
2015‐03‐30
Processägare Jeannette Sehlberg (jsg011) Fastställt av Inger Bergström (ibm013) Granskare Maria Alsén Lindström (man021)
Gäller för Primärvården Privata vårdgivare Ytterligare information Framtaget av HC Centrum, omarbetat efter synpunkter från VARG (Vårdvalets allmänmedicinska referensgrupp) för att gälla hela primärvården. Förskrivning av beroendeframkallande läkemedel Sammanfattning: 





Alltid icke farmakologisk behandling i första hand Tänk på riskgrupper (ålder<65, missbruk, psykisk ohälsa, bristande följsamhet) Vid nyinsättning – snabb uppföljning med besök om behandling mer än planerat. Använd Läkemedelsförteckningen Skriv tydliga recept, ange maxdoser. Undvik iterering – Om iterering skriv alltid uttagsintervall. Gör behandlingsplan. Revidera den regelbundet. Bakgrund
Många potenta läkemedel har en risk för att den som tar dessa under längre tid
utvecklar ett beroende.
Läkemedelsberoende kan utvecklas av flera olika typer av läkemedel:
- Ångestlindrande läkemedel av benzodiazepintyp,
- Sömnmedel som t ex Zopiklon och Zolpidem,
- Alla typer av opioider inklusive tramadol och kodein.
- Pregabalin (lyrica).
- Etylmorfin som finns i vissa hostmediciner som Coccilana och Lepheton kan
leda till beroende.
- Även andra preparat, en bra indikator för beroendepotential är vad som skrivs på
läkemedelsverkets hemsida eller www.flashback.org .
Vem som blir beroende kan vi inte veta på förhand. Vissa faktorer kan dock öka
risken för beroendeutveckling.
- Missbruk av alkohol och/eller tabletter. Både aktivt missbruk och tidigare
missbruk.
- Tidigare psykisk ohälsa
- Yngre personer (<65) som har besvär som inte är relaterade till
cancersjukdom
- Patienter som inte följer ordinationer.
Utskrivet av Anna‐Lena Tjernberg Utskriftsdatum
2015‐09‐04
Observera att ett utskrivet dokument kan vara inaktuellt, det gällande finns alltid på Intranätet Dokumentrubrik
www.lvn.se
Förskrivning av beroendeframkallande läkemedel Dokumenttyp Riktlinje
Fastställt
2015‐03‐30
Sida 2(4)
Diarienr / Dokumentnr / Version
2031/154100 / Version 1 Vid opiatberoende är ökad smärta är vanligt första tecken på toleransökning.
Behandling av kronisk icke-cancerrelateradsmärta med opioider (inklusive kodein
och tramadol) bör undvikas och ska när det förskrivs vara tidsbegränsat och
förskrivas i små förpackningar.
Det är viktigt att följa upp behandlingen.
Varningssignaler på opiatmissbruk ar t.ex. täta eller oplanerade besök och att
medicinen är slut i förtid.
Långvarigt opioidbruk leder till påverkan på endokrina systemen, både på
hypotalamus-hypofys-gonad-axeln och på hypotalamus-hypofysbinjurebarksaxeln. Ett flertal biverkningar kan uppstå, exempelvis ökad smärta,
obstipation, rastlöshet, muskelspänningar. Dysfori och sexuella biverkningar är
vanligt framförallt vid långtidsanvändning.
En vanlig effekt av benzodiasepinabstinens är mer ångest.
Lösningen är inte att öka doserna utan att försöka trappa ut läkemedlen.
Åtgärder för att minska risk för beroendeutveckling
- Inga läkemedel från beskrivna grupper till patienter med
missbruksanamnes.
- Använd icke farmakologisk behandling i form av sjukgymnastik och
kuratorskontakt i första hand om ångest och smärta.
- Använd i andra hand läkemedel som inte är beroendeframkallande vid
smärta och ångest.
- Följ rekommendationerna i ”Mitt läkemedel”.
Regler vid förskrivning av beroendeframkallande läkemedel
- Ingen förskrivning till patient listad på annan vårdcentral, hänvisa till
behandlande läkare.
- Nylistade patienter utan journal här måste rekvirera sin journal hit före
förskrivning.
- Ingen förskrivning utan kontroll av åtgången i läkemedelsförteckningen
som visar uthämtade läkemedel på apotek sista 18 månaderna. Den
kommer man åt via https://personal.minavardkontakter.se/ eller be
patienten ta med en kopia från apoteket.
- Alltid ny läkarbedömning vid nyinsatt behandling som överstiger en
månad.
- Vid förnyelse av beroendeframkallande läkemedel är det obligatoriskt att
patienten tillåter att vi tar del av läkemedelsförteckningen.
- Skriv små recept. Ange maxdoser per dygn.
- Om längre behandlingstid indicerat skriv små recept med
itereringsintervall, inte exempelvis 100 tabletter Zopiklon.
- Vid förskrivning, information till patienten om våra rutiner.
- Borttappade läkemedel ersätts inte med nya.
- Ange tidigast acceptabla datum för ny förskrivning.
Utskrivet av Anna‐Lena Tjernberg Utskriftsdatum
2015‐09‐04
Observera att ett utskrivet dokument kan vara inaktuellt, det gällande finns alltid på Intranätet Dokumentrubrik
Dokumenttyp Riktlinje
-
www.lvn.se
Förskrivning av beroendeframkallande läkemedel Fastställt
2015‐03‐30
Sida 3(4)
Diarienr / Dokumentnr / Version
2031/154100 / Version 1 Dokumentation i journalen om indikation och behandlingsplan.
Återbesök för ny bedömning om behandlingsplan inte fungerar.
Undvik mer än en månads förskrivning.
Nedtrappning av beroendeframkallande läkemedel
Abstinens har många olika symptom under det halvår som går innan patienten nått
psykisk stabilitet. Om patienten har flera beroendemedel trappar man ut ett i taget.
I allmänhet tar man analgetika före bensodiazepiner. Opiater kan i allmänhet
trappas ut i snabbare takt än bensodiazepiner. Om alkohol och illegala droger
finns med måste man eliminera dessa först.
-
-
Låt patienten föra dagbok, registrera aktuell konsumtion noga. Gör
stabiliseringschema, d.v.s. aktuell intag fördelat på fast regelbunden
dosering. Patienten upplever oftast en förbättring redan med detta eftersom
abstinenssvackor mellan doserna blir mindre uttalade.
Efter en veckas stabilisering kan man lägga ett nedtrappningsschema.
Viktigt med strukturerat stöd under uttrappning.
Benzodiazepiner trappas ned med 2 mg lägre dygnsdos varje vecka.
Opioider kan trappas ned var tredje dag med exempelvis 30 mg kodein per
dygnsdos.
Abstinens har många olika symptom under det halvår som går innan
patienten nått psykisk stabilitet.
För nedtrappningsschema se i psykiatriavsnittet i Mitt Läkemedel om missbruk av
opioider och benzodiazepiner eller FAS UT 3 på:
http://intern.lvn.se/halsa‐vard/lakemedel/forskrivarstod/ Utskrivet av Anna‐Lena Tjernberg Utskriftsdatum
2015‐09‐04
Observera att ett utskrivet dokument kan vara inaktuellt, det gällande finns alltid på Intranätet Dokumentrubrik
www.lvn.se
Förskrivning av beroendeframkallande läkemedel Dokumenttyp Riktlinje
Fastställt
2015‐03‐30
Sida 4(4)
Diarienr / Dokumentnr / Version
2031/154100 / Version 1 Till dig som fått förskrivet ett läkemedel
med risk för beroende.
Sömnsvårigheter, oro och smärta är plågsamma tillstånd som vi inom sjukvården
vill göra vårt yttersta för att lindra.
Tyvärr är många av de mest effektiva läkemedlen även riskabla då de tenderar att
ge läkemedelsberoende vid regelbunden användning under mer än någon månad.
För att skydda våra patienter har vi inom primärvården i Västernorrland därför
beslutat om gemensamma regler vid utskrivning av sådana läkemedel.
Dessa regler gäller:
Ingen förskrivning till patient som är okänd vid vårdcentralen.
Ingen förskrivning till patient med tidigare missbruksproblem – läkemedel,
alkohol eller droger.
Alltid kontroll i läkemedelsförteckningen som visar uttag av läkemedel på
apotek senaste 18 månaderna.
Förlorade läkemedel ersätts ej.
Alltid ny läkarbedömning om påbörjad behandling överskrider 1 månad.
Om regelbunden medicinering ändå behövs skall minsta intervall mellan
läkemedelsuttag anges.
Relaterad information Utskrivet av Anna‐Lena Tjernberg Utskriftsdatum
2015‐09‐04
Observera att ett utskrivet dokument kan vara inaktuellt, det gällande finns alltid på Intranätet 
Download