Förskrivning av receptläkemedel

advertisement
Skaraborgs Sjukhus och Primärvården Skaraborg
Dokumenttyp: Lokal Riktlinje Skaraborg
Giltigt fr o m: 2002-08-20
Revideras:
Godkänt av: Chefläkare Ulf Nyberg Skaraborgs sjukhus, Chefläkare Ulf Svensson Primärvård
Regelverk för förskrivning av receptläkemedel i Skaraborg
Förutsättningar
Läkemedelsförskrivning skall styras av det medicinska behovet och läkarens kunskap
om läkemedlet. Förskrivningen skall vara rationell oavsett vem som har kostnadsansvaret. Patienten skall uppleva en god service.
1. Förskrivande läkare skall ha kunskap om läkemedlen som förskrivs.
2. Patient som remitteras för konsultation erhåller recept endast med avseende på
aktuell konsultation. Förskrivningsansvaret ligger för övrigt kvar hos ordinarie
behandlande läkare.
3. Förskrivning av läkemedel vid kronisk sjukdom bör gälla ett år. Patienten skall inte
behöva ny läkarkontroll inom ett år enbart för att förnya läkemedel för kroniskt bruk.
4. I samband med utskrivning från sluten vård skall befintliga recept förnyas om dessa
varar mindre än tre månader och nytt besök ej är planerat inom denna tid. Om patienten
av medicinska skäl ej behöver återbesök förrän om ett år bör förskrivningen gälla ett års
förbrukning vid utskrivning. Annars gäller ovan nämnda tremånadersregel.
_________________________________________________________________________
Kommentarer till förutsättningar
1. Innebär att förskrivaren är väl förtrogen med preparaten. Det kan också innebära att förskrivaren
i vanliga fall ej skriver ut det aktuella läkemedlet men att han/hon har sådan information som
möjliggör förskrivning (t ex dokumentation i journal, apodoskort m m ).
2. Vid konsultation hos t ex reumatolog eller neurolog skrivs således endast recept ut med avseende
på aktuell konsultation. Kommande receptförnyelse följer behandlingsansvaret. Om det är rationellt
för läkaren och patienten kan givetvis även andra recept förnyas. Detta är dock ingen skyldighet.
3. Denna punkt beskriver den vanliga förskrivarsituationen oavsett vilken mottagning det gäller.
4. Om patient ej behöver återbesök av medicinska skäl inom ett år bör vid utskrivningen kliniken
skriva ut läkemedel för ett år om dessa normalt sett skrivs ut inom specialiteten. Denna gäller alla
kliniker. Då man t ex inom invärtesmedicinen är förtrogen med ett brett förskrivningssortiment
kan man därifrån som regel förse patienten med recept gällande ett års förbrukning om patienten
av medicinska skäl ej behöver komma på återbesök innan dess.
Framtaget av:
Stefan Håkansson
Divisionschef M SkaS
Vice ordförande Läkemedelskommittén
Gunnar Ekblad
Distriktsläkare
Ordförande Läkemedelsverket
Download