Formulär för konsultation och uppföljning i SAGA

Formulär för konsultation och uppföljning i
SAGA
Version 4
2016-04-14
Formulär for konsultätion och uppfoljning
Det här formuläret används i bland annat SAGA-teamen vid konsultationer och uppföljningar kring
barn där någon har oro för barnets psykosociala hälsa. Det används också inom ramen för arbetet i
SAGA-teamen för att ta reda på om och när det är läge att konsultera någon utomstående kring ett
barn. Frågorna tar sin utgångspunkt i kända risk- och skyddsfaktorer hos barn och föräldrar med
fokus på hur väl ni på förskolan lyckas möta barnets behov. Fyll i formuläret tillsammans med dina
kollegor.
Bakgrundsfrågor
1. Tror ni att det finns fysiska hälsoproblem i familjen (barnet, mamma, pappa, syskon, övrig)? Kryssa
i det som stämmer:
□
□
Ja
Nej
Kommentar:________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
2. Tror ni att det finns psykisk ohälsa/sjukdom i familjen (mamma, pappa, syskon, övrig)?
□
□
Ja
Nej
Kommentar:________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
3. Tror ni att det finns missbruk i familjen (mamma, pappa, syskon, övrig)?
□
□
Ja
Nej
Kommentar:________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
4. Tror ni att det finns bristande fysisk omvårdnad och/eller psykiskt/känslomässigt
omhändertagande om barnet?
□
□
Ja
Nej
Kommentar:________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
5. Tror ni att det förekommer våld i familjen (psykiskt våld, fysiskt våld, sexuellt våld osv)?
□
□
Ja
Nej
Kommentar:________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
6. Har familjen flyttat upprepade gånger?
□
□
□
Ja
Nej
Vet ej
Kommentar:________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
7. Har det hänt att barnet varit frånvarande utan att vara sjuk eller sjukanmäld?
□
□
Ja
Nej
Kommentar:________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Frågor om hur det varit den senaste månaden och eventuell förändring sedan en tidigare
mätning:
8. Hur fungerar samverkan med barnets föräldrar?
□
□
□
Bra
Vissa svårigheter
Stora svårigheter
9. Hur lyckas ni lärare inkludera barnet i barngruppen?
□
□
□
Bra
Vissa svårigheter
Stora svårigheter
10. Hur ofta lyckas ni lärare hjälpa barnet i relation till jämnåriga kamrater?
□
□
□
□
□
Aldrig
Några gånger under den senaste månaden
Några gånger under dagen
Alltid
Ej aktuellt
11. Hur ofta lyckas ni lärare hantera eventuella problem kopplade till språk, kultur och migration?
□
□
□
□
□
Aldrig
Några gånger under den senaste månaden
Några gånger under dagen
Alltid
Ej aktuellt
12. Hur ofta lyckas ni lärare hjälpa barnet att vara omtänksamt och ta hänsyn till andra människors
känslor?
□
□
□
□
□
Aldrig
Några gånger under den senaste månaden
Några gånger under dagen
Alltid
Ej aktuellt
13. Hur ofta lyckas ni lärare hantera om barnet har svårt med sin impulskontroll?
□
□
□
□
□
Aldrig
Några gånger under den senaste månaden
Några gånger under dagen
Alltid
Ej aktuellt
14. Hur ofta lyckas ni vägleda barnet så att barnet kan fokusera på det som sker i förskolans
verksamhet?
□
□
□
□
□
Aldrig
Några gånger under den senaste månaden
Några gånger under dagen
Alltid
Ej aktuellt
15. Hur ofta lyckas ni lärare förebygga att barnet hamnar i konflikter med, eller mobbar, andra barn?
□
□
□
□
□
Aldrig
Några gånger under den senaste månaden
Några gånger under dagen
Alltid
Ej aktuellt
16. Hur ofta lyckas ni lärare hantera om barnet är ledsen, nedstämd eller tårögd?
□
□
□
□
□
Aldrig
Några gånger under den senaste månaden
Några gånger under dagen
Alltid
Ej aktuellt
17. Hur ofta hör ni lärare barnet klaga över huvudvärk, ont i magen eller illamående under en
månad?
□
□
□
□
□
Aldrig
Några gånger under den senaste månaden
Några gånger under dagen
Alltid
Ej aktuellt
Sammanställning av svar på frågor
Gör sammanställningen tillsammans med lärare och arbetsledare för att ta reda på om det är läge
att ta ytterligare kontakter kring barnet.
Ja
Nej
Vet ej
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Summa:
Om ni svarat ”Ja” på en eller flera frågor – ta kontakt med SAGA-teamens arbetsgrupp för
vägledning kring om någon utomstående bör konsulteras, exempelvis genom konsultation i SAGAteamet.
Bra
Vissa svårigheter
Stora svårigheter
8.
9.
Summa:
Om ni svarat ”Vissa svårigheter” eller ”Stora svårigheter” på en eller flera frågor – ta kontakt med
SAGA-teamens arbetsgrupp för vägledning kring om någon utomstående bör konsulteras,
exempelvis genom konsultation i SAGA-teamet.
Aldrig
Några
ggr/mån
Några ggr/dag
Alltid
Ej aktuellt
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Summa:
17.
Om ni svarat ”Aldrig” eller ”Några gånger/månad” på en eller flera av frågorna 9-16 eller om ni
svarat ”Några gånger/dag” eller ”Alltid” på fråga 17 – ta kontakt med SAGA-teamens arbetsgrupp
för vägledning kring om någon utomstående bör konsulteras, exempelvis genom konsultation i
SAGA-teamet.
SAGA-teamens arbetsgrupp nås via processledare på telefonnummer 08-579 216 47. Arbetsgruppen
träffas tre ggr/termin och utgörs av Familj- och förskoleteamet (Socialkontoret), specialpedagoger
inom Stöd och utveckling (Barn- och utbildningskontoret), två förskolechefer från respektive område
där SAGA-teamen är aktiva samt processledare på Förebyggande enheten (Socialkontoret).