projekt - Falkenbergs kommun

advertisement
Projekt eller uppdrag?
Syftet med denna guide är att hjälpa dig strukturera
ditt arbete och vägleda dig i valet om uppgiften ska
hanteras som ett uppdrag eller som ett projekt.
En uppgift kan hanteras som ett projekt
eller som ett uppdrag i linjen
• För projekt används Region Hallands
projektstyrningsmodell.
• För uppdrag finns mallarna
uppdragsbeställning och
uppdragsrapport, framtagna
för att underlätta arbetet.
Vilken typ av uppgift står du inför?
De sju efterföljande frågorna avgränsar vad som
kännetecknar ett projekt.
Om du svarar JA på alla dessa ska Region Hallands
projektstyrningsmodell användas som
ett redskap för ditt arbete.
Om du svarar NEJ på någon av frågorna
bör du istället hantera uppgiften som
ett uppdrag i linjeorganisationen.
Fråga 1
Finns det klart definierade mål?
Det finns två typer av mål, projektmål och
effektmål.
Projektmålen ska vara mätbara, realistiska och
tidsatta och kan vid behov delas upp i huvudmål
och delmål.
Effektmålen beskriver följderna av projektets
resultat, nyttan på längre sikt och går inte att mäta
under projekttiden.
Fråga 2
Är uppgiften tidsbegränsad?
Vilken tidsram finns för att genomföra
uppgiften?
Finns start- och slutdatum angivna?
Fråga 3
Är det unikt, inte återkommande?
Uppgiften ska vara unik och inte ingå i ordinarie
verksamhet.
Om det är ett återkommande arbete bör det
hanteras inom ramen för den ordinarie
verksamheten.
Fråga 4
Är det planerat, inte en akut aktivitet?
Arbetet ska vara planerat och ha en väl
förankrad planering och organisation.
Fråga 5
Omfattar det mer än egna arbetsenheten?
Om arbetet berör verksamheter utanför den
enhet där arbetet initieras, skapas en tillfällig
organisering.
Om arbetet bara berör den egna arbetsenheten
kanske man inte behöver skapa en
projektorganisation.
Fråga 6
Skapas det en tillfällig organisation?
För att hantera projektet behövs en tillfällig
organisation som har till uppgift att genomföra arbetet
utifrån den fastställda planen.
Det skapas en särskild, tillfällig organisation, bestående
av minst tre personer.
Typiska roller i projektet är beställare, projektledare
och projektdeltagare.
Fråga 7
Finns en finansiering för projektet?
Finansiering innebär att det tilldelas resurser i
form av pengar eller tid.
Hur ska uppgiften finansieras?
Vem/vilka finansierar uppgiften?
En summering
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Finns det klart definierade projekt- och effektmål?
Är uppgiften tidsbegränsad?
Är uppgiften unik, inte återkommande?
Är det planerat, inte en akut aktivitet?
Omfattar (påverkar) uppgiften mer än den egna arbetsenheten?
Kommer det att skapas en särskild, tillfällig organisation, bestående av
minst tre personer?
Finns det en finansiering (projektbudget)?
Om du har svarat Ja på alla frågorna, bör du hantera din
uppgift som ett projekt och följa vår projektstyrningsmodell.
Om du har svarat Nej på någon av frågorna, bör du hantera din
uppgift som ett uppdrag i linjen.
Ditt val: Starta ett projekt
Projekt som arbetsmetod innebär i de flesta fall att man gör
en förstudie. Utifrån förstudien tar man ställning till att gå
vidare med ett genomförandeprojekt eller avsluta arbetet.
När ett beslut är fattat om att genomföra en förstudie, skapas
ett förstudieuppdrag som beskriver hur förstudien ska
hanteras.
Ibland är idén så stark och väl beskriven att beställaren gör
bedömningen att en separat förstudie inte behövs.
I så fall skrivs ett projektdirektiv.
Mer information om projektmetodiken
Här hittar du mer information om
Region Hallands projektstyrningsmodell
Det finns mallar som ska underlätta arbetet.
Läs mer på Falkenbergs intranät
Mer hjälp?
Varje förvaltning i Falkenbergs kommun har en
projektsamordnare, som kontaktas i första hand.
Läs på intranätet om projektsamordnarna
Metodansvarig på Utvecklingsavdelningen:
Gunnar Bengtsson 0346-885034
Lycka till med ditt projektarbete!
Klicka för att starta guiden från början
Ditt val: Genomföra ett uppdrag i linjen
Om du har svarat NEJ på någon av de 7 frågorna
ska du hantera din uppgift som ett uppdrag i
linjeorganisationen.
För att underlätta arbetet med ditt uppdrag
finns mallar för uppdragsbeställning och
uppdragsrapport.
Mallarna hittar du i Officepaketet.
Lycka till med ditt uppdrag i linjen!
Klicka för att starta guiden från början
Download