remissvar - Hallands Botaniska Förening

advertisement
2011-02-14
Till Länsstyrelsen i Hallands län
Att. Viveka Strand
Remissvar rörande förslag till beslut om Steningekustens naturreservat, Falkenbergs
och Halmstads kommuner, dnr 511-4424-10
Remissförslaget utgör en mycket god dokumentation av områdets historiska utveckling och
biologiska värden. Det är viktigt att gamla skötselplaner revideras i ljuset av dagens syn på
biotopvård och artskydd. Förslaget till skötselplan är detaljerat och väl motiverat och
föreslagna föreskrifter är ändamålsenliga.
Hallands Botaniska Förening tillstyrker förslaget till beslut om naturreservat men lämnar
följande synpunkter och kompletterande uppgifter.
1. Namnförslaget är olämpligt. Stensjöstrandsdelen är mer än dubbelt så stor som
Steningedelen och innehåller alla områdets akut eller starkt hotade arter och de allra
flesta övriga rödlistade. Reservatet borde istället kallas Stensjökustens naturreservat.
2. Sluttningen mellan Stora Stensjö och havet (område 9 och angränsande delar av 8 och
10) innehåller många ”kalkgynnade” arter som inte är så vanliga i trakten: spåtistel,
krussilja, brudbröd, loppstarr, slankstarr, ängsstarr, vildlin, blodnäva, darrgräs,
ängshavre. Det finns antagligen amfibolit i berggrunden.
3. En kanske ursprunglig form av klofibbla växer i klipphedsterrängen i södra delen av
område 10.
4. Nära stranden i område 22 finns ett intressant kärrparti, delvis av rikkärrstyp. Här
växer bl.a. nålstarr, tätört och granspira.
5. När det gäller sandblottor finns en koloni av bivarg i en sådan på den gamla banvallen
nära vägen till småbåtshamnen.
6. Hallands Flora, Georgson m.fl. 1997, bör omnämnas i litteraturförteckningen.
Detta yttrande har i huvudsak utformats av Nils-Gustaf Nilsson, Falkenberg.
För Hallands Botaniska Förening
Bruno Toftgård
ordf.
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards