Håleberget - Länsstyrelserna

advertisement
naturreservat i Östergötlands län
Håleberget
Hålebergets mäktiga förkastningsbrant erbjuder en magnifik utsikt över Motalabygden. I reservatet kan du ta dig från branternas orörda, urskogsliknande natur till
örtrika hagmarker där växter och djur levt kvar från ängsbrukets tid.
Genom naturreservatet löper en förkastning
som gett upphov till mäktiga branter med
gammal blandskog och mycket död ved. Eftersom bergsbranter är svårtillgängliga har de
av naturliga skäl oftast brukats i mycket liten
omfattnig. Därför finns där ofta många sällsynta och hotade arter som kräver gammal och
orörd skog för att kunna leva och fortplanta
sig. Här finns många rödlistade arter av svampar, mossor och lavar. Några som kan nämnas är grön sköldmossa, vedtrappmossa och
ullticka.
I dalen nedanför branterna rinner Sätersån
fram och vatten tränger upp i små källor och
bäckar. Örtrika lundar, med mycket blåsippor,
blandas med blöta sumpskogar. Ett bäverdämme har dämt upp Sätersån så att ca 2 ha
skog dränkts, och många träd har dött. Detta
vattendränkta område är ett paradis för många
sällsynta skalbaggar och andra insekter.
I reservatets östra del finns många spår efter
människans slit i det gamla odlingslandskapet.
Bland torpargrunder och gamla vägar finns
också levande fornminnen som till exempel
växterna stagg och backnejlika som lever
kvar sedan liens tid.
Från bergets högsta topp, 235 meter över
havet, har du en vidunderlig utsikt över Omberg och Vättern. Klara dagar kan du se över
till Västgötasidan.
Den starkt doftande ramslöken växer i stora
bestånd norr om parkeringsplatsen.
Vägbeskrivning till Hålebergets naturreservat:
Från Motala åk riksväg 50 norrut ca 4 km, ta höger mot Stora
Ängseby ca 1 km, sväng därefter vänster in på grusväg efter ca
2 km. Då kommer du söderifrån. Det går inte att köra bil till
reservatet västerifrån förbi Soldattorpet!
Detaljkarta
I reservatet finns en bäverhydda.
Bävrar lever alltid i närheten av vattendrag. Där bygger de sina dammar
och hyddor av grenar, kvistar och
slam. Vanligtvis ligger hyddans ingång under vattenytan. När bävern
fäller större träd är han ute efter det
tunna grenverket högst upp.
Utöver de generella regler som gäller vid vistelse i skog och mark finns det vid
Hålebergets naturreservat särskilda bestämmelser för besökare. Reglerna finns angivna på Länsstyrelsens hemsida och på de skyltar som finns uppsatta i reservatet.
Hålebergets naturreservat är privatägt och förvaltas av Länsstyrelsen Östergötland. Mer information om området finns på Länsstyrelsens hemsida, www.lansstyrelsen.se/ostergotland.
Länsstyrelsen kan nås på adress 581 86 Linköping eller telefon 013-19 60 00.
Text och foto: Länsstyrelsen Östergötland
Hitta-hit-karta
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards