Stockebäcksäng - Länsstyrelserna

advertisement
NATURRESERVAT I ÖREBRO LÄN
Stockebäcksäng
Stockebäcksäng utgörs av ett lundområde söder om
Lännäs kyrka. Förutom den rena lundskogen finns två
mindre delar med annan karaktär: en del där berget
går i dagen och där vegetationen utgörs av hedtallskog, en annan del som består av öppen mark med
torrängsvegetation.
Tibast. Foto: Thomas Eriksson
Stockebäcksäng har utnyttjats av människan under lång tid. En del av
marken har varit uppodlad för åkerbruk eller slåtter. Flera odlingsrösen tyder på någon form av uppodling eller att området varit slåttermark. Bete har förekommit, åtminstone i början av 1900-talet fram till
omkring 1920.
Stockebäcksäng ligger i en svag förkastningssluttning mot norr.
Hela området ligger under högsta kustlinjen. Jordarten består av
svallad morän, vilken varierar från grusig till blockig. Jorden är av
vegetationen att döma mycket kalkrik. Jordmånen uppvisar en typisk
utbildad brunjordsprofil.
Bland arter som trivs i lunden kan nämnas tibast, måbär, gullviva,
lungört, vätteros, vippstarr, lundgröe och skogsviol. I den öppna delen
växer getapel, gulmåra, gökärt och prästkrage.
Vid parkeringen finns bord för picknicken. En markerad stig leder
genom reservatet.
Syfte med reservatet
Syftet med reservatet är att för framtiden bevara huvuddelen av området som lundskog, utan inblandning av barrträd, samt att skydda den
rika lundfloran inom detta område.
Växtsamhällen inom naturreservatet
Vätteros. Foto: Thomas Eriksson
Reservatet innehåller ett lundartat växtsamhälle som varierar något
beroende på markfaktorer, röjning med mera. Karakteristiskt är ett relativt slutet trädskikt bestående av främst ask, asp och ek. Buskskiktet
är mycket välutvecklat med många arter av vilka ask, asp och hassel är
mest framträdande. Även måbär, rosor och tibast är vanliga.
Fältskiktet har en frodig vårflora och en relativt gles sommarflora.
Vårfloran domineras av blåsippa, vitsippa, gullviva, lungört, skogsviol
och vätteros, sommarfloran av stenbär, häckvicker och skogsvicker,
vippstarr och lundgröe.
Ett hällmarksparti i reservatets södra del har en hedartad vegetation.
Det präglas av typiska hedväxter som ljung, ängskovall, skogsstjärna,
blåbär, lingon och kruståtel.
§ Tänk på att det inte är tillåtet att:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
göra åverkan på mark eller växtlighet
göra upp eld
köra motorfordon
parkera annat än på anvisad plats
ställa upp hus- eller släpvagn
plocka blommor, gräva upp eller på annat
sätt skada örter, gräs, mossor eller lavar
skada vegetationen i övrigt
tälta
anordna orienteringskontroller eller snitsla
spår
sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt,
inskrift eller liknande
Vägbeskrivning
Vid Lännäs kyrka, sväng mot ”Apeltorp 6”. Åk 1,5 km,
ta vänster i korsning. Fortsätt 2,2 km. Reservatet ligger
på höger sida vid en liten parkering.
Fakta om reservatet
Bildat år: 1973
Areal: 7 hektar
Markägare: Askers häradsallmänning
Förvaltare: Länsstyrelsen
Reservatsbildare: Länsstyrelsen
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

Create flashcards