Presentation_justerade_föreskrifter

advertisement
Översyn av naturreservatens
föreskrifter
Naturvårdsverket:
• ”Varje naturreservat är unikt och har därför egna
föreskrifter för att bevara naturvärdena.”
Miljöbalken 5 §
• I ett beslut om att bilda naturreservat skall skälen för
beslutet anges.
• I beslutet skall också anges de inskränkningar i rätten att
använda mark- och vattenområden som behövs för att
uppnå syftet med reservatet, såsom förbud mot
bebyggelse, uppförande av stängsel, upplag, schaktning,
täkt, uppodling, dikning, plantering, avverkning, jakt, fiske
och användning av bekämpningsmedel. En inskränkning får
innebära att tillträde till området förbjuds under hela eller
delar av året.
• Om det senare visar sig finnas nya skäl eller behövas
ytterligare inskränkningar för att uppnå syftet med
skyddet, får länsstyrelsen eller kommunen meddela beslut
om detta.
Mål och budget för NRN 2012 – 2014:
• ”Nämnden kommer att prioritera arbetet med
översyn av föreskrifterna i syfte att förenkla och
förtydliga dem.”
Följande utgångspunkter ska vara vägledande
för översynen.
• Både tillgänglighet för friluftsliv och rekreation
samt bevarande av biologisk och kulturell ska
beaktas.
• De generella reglerna för allmänheten ska vara i
lika i alla reservat. Dessa kan i förekommande fall
kompletteras med ytterligare någon punkt som är
specifik för ett enskilt reservat.
• Information och skyltning ska förbättras.
• En uppmärkt vandringsled ska anläggas i varje
reservat om sådan inte redan finns.
•
Tänk på att allemansrätten regler gäller i naturreservatet. Det innebär bland annat att Du inte får
störa eller förstöra.
I Nackas naturreservat är det inte tillåtet att:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
förstöra eller skada naturen på något sätt
påverka eller störa levande eller döda träd, andra växter eller djur
plantera in främmande växter eller djur.
medföra husdjur som inte är kopplat.
cykla eller rida annat än på stig eller anlagd väg om ej annat anges.
framföra motordrivet fordon
elda annat än i medhavd grill eller på anvisad plats.
tälta eller parkera husvagn i mer än en natt.
sätta upp skyltar eller liknande
tippa trädgårdsavfall, skräp eller liknande
•
I naturreservatet Långsjön är det tillåtet att släppa lös sin hund inom det inhägnade
hundrastområdet.
Tidsplan
•
•
•
•
•
•
•
•
•
September 2012 Älta mosse och Strålsjön
Oktober 2012 Långsjön
December 2012 Nyckelviken
Februari 2013 Ekoberget
Mars 2013 Gärdesudden
Maj 2013 Velamsund
September 2013 Skogsö
Oktober 2013 Tattby
December 2013 Tollare
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

Create flashcards