25_Motion_Ryssbergen_naturreservat

advertisement
Motion: Gör Ryssbergen till naturreservat
080131
Ryssbergen är ett unikt stycke natur. Tack vare sin oländighet har det skonats från
alltför mycket brukande av människan, vilket lett till att det finns bevarad, opåverkad
natur i större utsträckning än i de flesta andra delar av Nacka: unikt stora tallar,
ovanliga förekomster av sällsynta lavar och mossor och mycket torrved som är en
förutsättning för överlevnad för vissa andra växter, fåglar och insekter.
I en utredning av Skogsstyrelsen har området klassats som nyckelbiotop. En
grundligare undersökning genomförs nu av Nacka kommun.
Området är också viktigt ur rekreationssynpunkt, bl.a. för närliggande områden som
Vikdalen, Nacka strand och Jarlaberg.
Enligt den fördjupade översiktsplanen för Sickla ska området ”bevaras som natur-,
rekreations- och kulturmiljöområde”.
Enligt översiktsplanen för Nacka från 2002 ska en bro från Kvarnholmen förbinda
holmen med Nacka och landa någonstans i området. Än så länge har inte
planeringen kommit så långt att en bestämd plats har pekats ut, men det är mest
sannolikt är ett läge i östra delen av området. Oavsett om en bro byggs eller inte kan
området mycket väl bevaras och bli ett naturreservat. Det är också viktigt att läget
och utförandet för en ev. bro bör väljas med stor omsorg så att vi kan ta tillvara
områdets kvaliteter.
Vi anser att området bör bevaras så orört som möjligt. För att säkerställa områdets
skydd bör inriktningen i det fortsatta planeringsarbetet vara att Ryssbergen ska bli ett
naturreservat.
Vi yrkar därför att Ryssbergen görs till naturreservat
Gunnel Nyman Gräff (s)
Rolf Wastesson (v)
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards