1 (2)
2016-10-18
Minnesanteckningar från
redaktörsmöte
Redaktörer i Nacka
Mötesanteckningar 161017
Webborganisation
En förvaltningsplan är på gång. Där specas de övergripande rollerna mer utförligt. Planen
delges alla när den är beslutad.






Systemägare: Mats Bohman. Ansvarar för finansiering och att lösningen tillgodoser
behoven.
Förvaltningsledare: Linda Herkommer. Systemägarens förlängda arm, budgetansvar.
Systemförvaltare it-nära: Olof Eriksson.
Systemförvaltare verksamhetsnära/webbansvariga: Ragnhild Ingberg, Charlotte Sellstedt.
Huvudredaktör: Är ansvarig för en flik, ska ha det övergripande tänket, den
sammanhållande rollen för allt under fliken. Kommunikatör.
Redaktör. Har behörighet att publicera på del av webbplatsen. Tätt samarbete med
huvudredaktören. God skribent.
Frågor och synpunkter:




Hur ska rollen som huvudredaktör finansieras? Frågan förs vidare till systemägaren.
Ska man som huvudredaktör formalisera arbetet?
o Ja, huvudredaktören bör ha regelbundna möten med redaktörerna. Frekvensen och
behoven kan dock variera. Ta gärna med ngn webbansvarig på mötena.
Hur ska vi jobba med kvalitetssäkring?
o Tidigare körde vi kvalitetsgranskningar en ggr per termin. Nu har vi funktionalitet
för feedback vilket gör att kvalitetsarbetet kan bedrivas mer kontinuerligt. Vi
avvaktar och drar erfarenheter av den nya arbetsprocessen.
Det går att ta ut en rapport på länk-fel. Rapporten bör delges alla.
Använd Redaktörsytan!


Följ diskussionen på platsen Redaktörer
http://www.nacka.se/medarbetare/kommunikation/redaktorer/ och lägg upp en genväg
till sidan. All kommunikation kommer att ske på denna yta.
Jättebra om alla ställer sina frågor på anslagstavlan. Då kan alla ta del av svaren.
Underlättar också uppdateringen av redaktörshandboken.
POSTADRESS
BESÖKSADRESS
TELEFON
E-POST
SMS
WEBB
ORG.NUMMER
Nacka kommun, 131 81 Nacka
Stadshuset, Granitvägen 15
08-718 80 00
[email protected]
716 80
www.nacka.se
212000-0167
2 (2)
Stöd, utbildning och buggrapportering





Kontaktvägar vid behov av stöd:
http://www.nacka.se/medarbetare/kommunikation/redaktorer/kontaktvagar/
Rapportering av buggar:
o Undersök om det är ett generellt problem eller ett handhavadeproblem.
o Om det verkar vara ett generellt fel ska det inom kort rapporteras till
serviceenheten. (OBS! Ej klart ännu, info kommer.)
Grundutbildning i EPI kommer att erbjudas ett par ggr/termin
http://www.nacka.se/medarbetare/kommunikation/redaktorer/utbildning/
Lotta Seijmer kommer under en period att stötta redaktörer (hands-on och bollplank vid
utveckling av innehåll). Prata ihop er inom fliken och boka möte med Lotta om behov finns.
Inspirationsdag/halvdag kommer att arrangeras 8 februari:
o Kom med önskemål om vad ni önskar ska hända!
o Ett önskemål: Något om bilder, bildseende, rörlig bild, t.ex. filma med mobilen. Vad
ska man tänka på? (Youtube: vem får publicera? Vem får upprätta en kanal? Bena i
det.)
Frågor och synpunkter











Störande att behöva ändra modifieringsdatumet så fort man uppdaterat. Vilka
konsekvenser får det om vi åtgärdar mallen så att datumet ändras automatiskt när vi
uppdaterat sidan? Utreds.
FAQ som inte grupperar efter likes, behövs. Ibland är det viktigt med kronologin. Tummen
upp och ner, funktionen har blivit en klagomöjlighet. Speciell mall för att kunna ”rösta” på
förslag?
Ordning i dokumentlistor är inte optimal. Alternativa sätt att sortera, t.ex. kronologisk
ordning, efterfrågas.
Hur har webblösningen tagits emot? Vi ska vara med i en pilotstudie, ef årsskiftet med en
enkät på nacka.se. Vi kommer även göra kvalitativa användartester. SKL-undersökningen är
på gång. Resultat nu i höst.
EPI-server award. Vi är nominerade kategorin serviceinriktade sajter. Rösta!
http://www.mynewsdesk.com/se/episerver/news/episerver-awards-vaexer-till-nordisktaevling-dags-att-roesta-190538
Det går inte att förhandsvisa en sida för någon som inte har behörighet. Det finns ett
arbetsflöde i EPI. Kan det vara en lösning? Vi har inte hunnit testat detta ännu.
Skolan ska arrangera en öppen workshop.
Fel i kontaktformulären/pop-up: e-postlänkar funkar ej längre. Gunbritt S kollar skolans
formulär om det är något problem och återkopplar till Ragnhild.
Uppdateringen EPI-find: har det fått negativa konsekvenser för sökträffar? Vilken info på
sidorna återges i sökträffarna? Utreds.
Sätta sidansvarig på underwebbar? I sidhuvudet finns även en inställning för sidfoten.
Kan man kolla vilka som följer en anslagstavla? Nej. (De som tillhör en enhet får alltid
aviseringar från sin egen anslagstavla.)
/Charlotte Sellstedt