Uppdragsbeskrivning för Ungdomsmottagning i Nacka Bilaga 1

advertisement
Uppdragsbeskrivning för Ungdomsmottagning i Nacka
Bilaga 1
Målgrupp


Ungdomar upp till 23 år i första hand boende i Nacka kommun.
Organisationer/myndigheter/föreningar som arbetar med ungdomar i Nacka. I första hand
gäller det att nå ut med information om verksamheten till dessa
Syfte
Ungdomsmottagningen ska:
 främja ungdomars hälsa avseende sexualitet, samlevnad och identitetsutveckling
 förebygga, tidigt upptäcka samt behandla fysisk och psykisk ohälsa och sociala problem
 stärka och stödja ungdomar i att hantera sin sexualitet, respektera sig själva och sin
omgivning
 förebygga oönskade graviditeter och sexuellt överförbara infektioner,
 ingå i de lokala nätverk som bidrar till att främja ungdomars hälsa.
Verksamhet
Verksamheten ska präglas av ett gott bemötande och bereda ungdomarna inflytande över
föreslagna insatser.
Verksamheten vid UM ska innehålla följande:
 utåtriktad och uppsökande verksamhet riktad mot ungdomar samt personal som arbetar
med ungdomar i Nacka kommun,
 stärka det friska hos ungdomar samt att förebygga fysisk och psykisk ohälsa,
 arbeta med ungdomar i frågor rörande missbruk och andra riskbeteenden,
 rådgivning och information i frågor om sexualitet och samlevnad
 preventivmedelsrådgivning
 samtalsstöd inför och efter abort, rådgivning angående frågeställningar kring oönskade
graviditeter
 information om sexuellt överförda sjukdomar (STD)
 STD-provtagning, behandling, uppföljning och stödsamtal
 bedöma och till viss del handlägga genitala, gynekologiska och allmänmedicinska
frågeställningar
 bedöma och ge råd och stöd i sociala och psykologiska frågeställningar
 lotsa ungdomar vidare till sjukvårdande och/eller socialvårdande insatser vid behov av
mer omfattande utredningar och omhändertagande
UM ska vara lättillgänglig och kostnadsfri för besökarna. Mottagningen ska organiseras så det
finns utrymme för öppen mottagning för ungdomar och särskild öppen ”kill-mottagning”.
Väntetiden till mottagningen ska inte överstiga en vecka.
UM ska årligen upprätta en verksamhetsplan innehållande effektmål och aktiviteter som ska
kopplas till mottagningens syfte. Verksamhetsplanen ska också innehålla en plan för
fortbildning och handledning.
Samverkan
UM skall ha ett nätverk av externa kontakter så som socialtjänst, skolor, hälso- och sjukvård,
BUP, fritidsverksamheter och polisen, dels utifrån ett samarbete kring enskilda ungdomar och
dels kunskaps- och erfarenhetsutbyte om ungdomars situation i kommunen/samhället.
Kuratorerna vid UM skall under avtalsperioden verka för en ökad samverkan mellan
socialtjänstens barn- och ungdomsenhet och Mini-Maria i Nacka. Målet med denna
samverkan är att tidigt upptäcka ungdomar med behov av tidiga insatser grundat på socialeller missbruksproblematik. Dessa insatser skall ske i samverkan med föräldrar till dessa
ungdomar.
Uppföljning av samverkan skall ske i samband med ordinarie uppföljningsmöte.
Öppettider
Öppettiderna ska anpassas efter verksamhetens behov. Ungdomsmottagningen ska vara öppen
alla vardagar.
Bemanning
UM ska bemannas med 2,75 barnmorskor, 1 undersköterska/receptionist, allmänläkare (4
timmar/vecka) samt gynekolog (4 timmar/vecka) och venerolog (5 timmar/vecka) samt 2
kuratorer.
Uppföljning
UM ska skriva en verksamhetsberättelse innehållande besöksstatistik, redovisning av den
uppsökande verksamheten och samverkan med andra aktörer, samt måluppfyllelse.
Verksamhetsberättelsen ska lämnas till Nacka kommun och Beställarkontor Vård, Stockholm
läns landsting senast den 15 februari året efter beskrivet verksamhetsår.
Under året ska parterna ha en gemensam uppföljning av verksamheten vid ett tillfälle. Vid
detta tillfälle ska parterna ta del av upprättad verksamhetsplan samt få rapporter om
verksamhetens utveckling och samverkan.
Download