Avsiktsförklaring för skolrelevant forskning inom

advertisement
Tjänsteskrivelse
2009-01-14
Dnr UBN 2008/176-639
Utbildningsnämnden
Avsiktsförklaring för skolrelevant forskning inom
kommunen
Beslut
Utbildningsnämnden noterar informationen till protokollet.
Ärendet
Utbildningsnämnden informerades i tjänsteskrivelse i december 2008 om en avsiktsförklaring för skolrelevant forskning i samverkan med Stockholms län och Stockholms
universitet.
För att stärka skolrelevant forskning och ytterligare samverka regionalt har Stockholms
universitet inrättat ett forskningsutskott med sex ledamöter, där Nacka representeras av
kultur- och utbildningsdirektören. Utskottet arbetar för att långsiktigt skapa goda förutsättningar för högre måluppfyllelse i skolverksamheterna, finna och utveckla former för
att forskningsinsatserna ska komma verksamheterna till godo, öka kunskapsbasen samt
samla information om pågående och kommande satsningar inom skolområdet.
Avsiktsförklaringen har tillkommit, som tidigare nämnts, för att förankra och stärka den
skolrelevanta forskningen inom Stockholms län och Stockholms universitets organisation. Den ger alla kommunerna möjlighet att stödja arbetet i forskningsutskottet och
tillfälle ges också för varje kommun att välja när och om forskningsfrågorna får prioritet
inom den egna kommunen och vilken på nivå arbetet ska genomföras.
Avsiktsförklaringen kommer att undertecknas av kultur- och utbildningsdirektör Lena
Dahlstedt på Nacka kommuns vägnar.
Susanne Nord
Utbildningsexpert
Kultur- och utbildningsenheten
Postadress
Nacka kommun
131 81 Nacka
Besöksadress
Granitvägen 15
13181 Nacka
Telefon
Växel
Direkt
Mobil
Fax
08-718 80 00
08-718 97 65
070-431 97 65
E-post
[email protected]
www.nacka.se
Organisationsnummer
212000-0167
1 (1)
Download