Gröna tak, var finns de? Motion för ett grönare Nacka

advertisement
Gröna tak, var finns de? Motion för ett grönare Nacka
Motion till Nacka kommunfullmäktige 2012-09-10
Miljöpartiet de gröna
Vår lokala ungdomsavdelning ville skriva en motion om någonting de saknar och tycker är
angeläget, nämligen gröna tak. De visste inte om att frågan redan har debatterats i
fullmäktige vid ett flertal tillfällen men det kanske inte är så konstigt, för var finns alla
Gröna Tak i Nacka? Kommunen kan kräva ”gröna tak” och andra gröna åtgärder när det
behövs av miljöhänsyn men anser tydligen inte att behovet finns ännu.
Hade kommunen varit lite mer aktiv på
miljöområdet under Sickla köpkvarters
expansion hade vi idag inte haft samma
problem med dagvattenhanteringen vid
Järlasjön som vi har idag.
Runt om i världen använder man utöver
gröna tak också mer och mer av andra
gröna lösningar t.ex. marksten där vatten
kan tränga igenom istället för vanlig asfalt,
var ser vi det i Nacka?
Utvecklingen av mer miljövänliga byggmaterial går ständigt framåt men det gäller
också att hänga med i utvecklingen. Det är
färdplan 2050 som gäller, inte 1950.
Grönt tak på IKEA i Boston, Massachusetts.
En helt grön vägg i Madrid bestående av 300
olika växter – biologisk mångfald i urban miljö.
Grön fasad i Paris.
Eftersom frågan nu har fått förnyad aktualitet i och med den förtätning av Nackas centrala
delar som planeras de kommande åren, lämnar vi ånyo in en ny motion i ämnet.
Nedan följer texten som är skriven av Grön ungdom i Nacka.
”Fler gröna ytor behövs i stadsmiljön då är gröna tak en enkel åtgärd med stora
vinster. Det ökar den biologiska
mångfalden och minskar byggnaders
energikostnader. Våra städer expanderar
och förtätas allt mer idag. Den naturliga
grönskan täcks av livlös asfalt och betong.
Förlusterna av de gröna ytorna påverkar
vårt välbefinnande och den ekologiska
balansen. Därför behöver vi nya sätt och
metoder för att ersätta den förlorade
grönskan när vi bygger nya bostadshus
och andra byggnader. Ett sätt är att
anlägga gröna tak.
Det finna tusentals kvadratmeter takytor
som enkelt kan bli naturliga grönytor.
Gröna tak är ett samlingsnamn för gräsoch sedumtak eller helt enkelt tak med
levande växtlighet som takbeläggning. De
innebär visserligen en något större
kostnad i investeringsskedet, men kan ge
långsiktiga besparingar i form av minskat
underhåll (takmaterialet håller längre)
samt lägre energiförbrukning tack vare
dess isolerande förmåga. Kostnaderna
för både uppvärmning (på vintern) och
nedkylning (på sommaren) minskar.
Dessutom omvandlar växterna på taket
koldioxid till syre tack vare fotosyntesen
och de tar upp och binder luftföroreningar.
I en stad bidrar detta till renare luft och
dämpat buller vilket är mycket
eftersträvansvärt.
En annan vinst med gröna tak är
dagvattenreningen, eftersom gräs- och
jordlagren filtrerar de partiklar som
regnvattnet för med sig. Utöver det
fördröjs vattnet, så att det inte rinner
direkt ner i vattenkanalerna som lätt blir
överfyllda vid mycket nederbörd. Det
minskar därmed behovet av stora
dagvattensystem.
En ytterligare fördel med gröna tak är att
mindre djur (fåglar/ insekter) som i
samband med bygget skulle ha blivit
undanträngda kan stanna kvar på samma
plats, bara några meter högre upp. Det
bidrar alltså till den biologiska
mångfalden. Idag finns möjligheten att
gräva upp den jorden på marken innan
bygget påbörjas och sedan lyfta tillbaka
det ovanpå taket; då kommer de djuren
med som tidigare levde där.
Det har redan planerats eller kommit
idéer om att anlägga gröna tak i Ältaberg,
på Sickla köpkvarter och Nacka Forum.
(se ”Dagvattenhantering för Sickla
köpkvarter - en fördjupad studie av
effekter på Kyrkviken och Järlasjön”,
”Dagvattenstrategi för Nacka kommun
2008” och ”Stadsbyggnadsnytt mars 2011”)
Det är en bra början, men det behöver
göras i en större utsträckning för att det
ska ge en större effekt.
Om Nacka kommun skulle införa en
policy att alla nybyggen (såväl bostäder
som arbetsplatser) ska ha gröna tak
skulle det innebära att kommunen är en
föregångare på något som kommer vara
betydligt mer vanligt i framtiden.”
Kommunens dagvattenpolicy - en papperstiger
Den 3/5 2010 antog Kommunstyrelsen en dagvattenpolicy. Genom råd och anvisningar till
byggherrar, konsulter, föreningar m.fl. skall kommunen verka för att dagvattenhanteringen
ska ske tryggt och säkert.
För att minska dagvattnets miljöbelastning
ska byggnadsmaterial väljas som medför
minsta möjliga miljöbelastning. Dagvattnet
ska i första hand omhändertas lokalt inom
respektive fastighet och om föroreningar
ändå uppstår, ska dessa omhändertas vid
källan.
Idag finns trots policyn inga bestämmelser
eller riktlinjer gällande gröna och hårda ytor.
Det är fritt fram för den som vill, att asfaltera
alla grönytor på sin fastighet.
I Nacka litar vi till fastighetsägarnas egen
förmåga - samt till deras vilja att ta ansvar.
En policy är inte värd mer än pappret den är skriven på om den inte resulterar i en strategi
med klara riktlinjer, regler och bestämmelser från kommunens håll tillsammans med en
bra uppföljning och ständigt inhämtande av ny kunskap på området.
Därför yrkar vi i Miljöpartiet att:
1. En strategi tas fram för att vid den kommande förtätningen av Nackas centrala delar
inte minska de gröna ytorna och, även för hur vi kan minimera de hårdgjorda ytorna.
2. Ta fram en strategi över hur vi vid framtagandet av nya exploateringsavtal och
detaljplaner minimerar hårdgjorda ytor och maximerar gröna ytor.
3. Ta fram klara riktlinjer och bestämmelser för hur dagvatten vid om och
nybyggnation ska tas om hand inom redan bebyggda fastigheter.
Sidney Holm (mp)
Per Chrisander (mp)
Download