Politikerinitiativ avseende konsekvenser och åtgärder i samband

advertisement
Politikerinitiativ avseende konsekvenser och åtgärder i samband med byggandet av
Slussen och nya Skurubron
Enligt de planer som finns idag kommer byggandet av nya Slussen att påbörjas 2014 med en
byggtid som kan komma att sträcka sig sex år framåt i tiden. Den nya Skurubron ska också
påbörjas under 2014 och när den är färdigbyggd kommer de gamla broarna att åtgärdas så de
kan användas fortsättningsvis. Detta beräknas ta ytterligare två år. Även anslutningen av
Tvärbanan till Saltsjöbanan kan förutses orsaka störningar, men är naturligtvis i färdigbyggt
skick ett positivt bidrag. Vi kan se redan idag i samband med reparationerna av
Danvikstullsbron att en närmast kaotisk trafiksituation har uppstått, där Södra länken ofta är
avstängd.
Sammantaget innebär detta att trafiksituationen för oss i Nacka – oavsett om vi åker i egen bil
eller kollektivt – kommer att bli mycket besvärlig under ett antal år. Tidigare har ett
politikerinitiativ framförts om en studie med syfte att kartlägga förutsättningarna för
infartsparkeringarna i Nacka - Magnus Sjöqvist. Vi önskar förutom denna kartläggning få en
beskrivning och genomgång av hur helhetsbilden ser ut för att hantera de störningar i trafiken
som vi nu kan förutse och konsekvenserna av de åtgärder som kommer att genomföras:





Vilka är prognoserna för privat respektive kollektiv trafik för åren fram till 2020?
Ingår en överföring av resande från privat till kollektivt resande i planerna och hur stor
är i så fall den överföringen?
Vilka åtgärder kommer att genomföras avseende
o Kollektivtrafiken; nya linjer, tidtabeller etc
o Cykelbanor
o Båttrafiken
o Andra åtgärder, t.ex. tvärtransporter med linbana?
Vilka av de åtgärder som kommer att genomföras är temporära och vilka är
permanenta?
Vilka blir de ekonomiska konsekvenserna för Nacka kommun?
Mats Marnell, ordinarie MP och Roger Bydler, ersättare MP
Download