Svar på tjänstemannaremiss angående krav på

1 (1)
2012-05-15
TJÄNSTESKRIVELSE
SÄN 2012/119-106
Överenskommelse om samverkan kring vuxna med
psykisk sjukdom/funktionsnedsättning
Förslag till beslut
Social- och äldrenämnden rekommenderar kommunstyrelsen att teckna överenskommelse
med Stockholms läns landsting om samverkan kring vuxna med psykisk sjukdom/
funktionsnedsättning.
Ärende
Kommunförbundet Stockholms Län har utarbetat förslag på en länsgemensam överenskommelse om samverkan kring vuxna med psykisk sjukdom/funktionsnedsättning.
Den 1 januari 2010 infördes likalydande paragrafer i socialtjänstlagen (SoL) och hälso- och
sjukvårdslagen (HSL) som tydliggör och förstärker huvudmännens ansvar och där krav
ställs om formaliserade överenskommelser.
Syftet med den föreslagna överenskommelsen är att personer med psykisk sjukdom/
funktionsnedsättning ska ges möjlighet till återhämtning och delaktighet i samhällslivet på
samma villkor som andra och där den enskilde får vård och insatser som är samordnade.
Överenskommelsen innehåller krav på strukturer och rutiner för samverkan på såväl
regional nivå, lokal verksamhetsnivå som kring individen.
Nacka kommun har tecknat en lokal överenskommelse med Carema Hjärnhälsan och
Landstingets Psykiatriska vårdenhet om samverkan. Den föreslagna länsgemensamma
överenskommelsen ger stöd och förstärker detta lokala arbete.
Bilaga
1. SKLs rekommendation med förslag till överenskommelse, 2012-03-29
Anders Fredriksson
Socialdirektör
POSTADRESS
BESÖKSADRESS
TELEFON
E-POST
SMS
WEBB
ORG.NUMMER
Nacka kommun, 131 81 Nacka
Stadshuset, Granitvägen 15
08-718 80 00
[email protected]
716 80
www.nacka.se
212000-0167