14_Yttrande_over_forslag_kustprogram_UBN

advertisement
Tjänsteskrivelse
2010-08-29
Utbildningsnämnden
Yttrande över förslag till kustprogram för Nacka kommun
Förslag till beslut
Utbildningsnämnden tillstyrker förslaget till kustprogram i de delar som berör
utbildningsnämndens ansvarsområde under förutsättning att nämndens synpunkter
beaktas.
Ärendet
Förslaget till kustprogram har tagits fram på uppdrag av kommunstyrelsen. Programmet
ska ligga till grund för en långsiktigt hållbar utveckling i kustområdet med balans
mellan ekologiska, sociala, kulturella och ekonomiska intressen. Det ska också utgöra
underlag i arbetet med en ny översiktsplan där även program för grönstruktur och
kulturmiljö ingår. Kustprogrammet innehåller mål, rekommendationer och
förutsättningar för förvaltning av vattenområden, naturmiljöer, kulturmiljöer,
strandskydd, bebyggelse och bryggor, friluftsliv, fisk och fritidsfiske, båtliv,
kommunikationer och miljö- och riskfaktorer. Det finns även förslag till mark- och
vattenanvändning och flera utredningsområden.
Delsyften med kustprogrammet är att det ska
 öka kunskapen och medvetenheten om kustens speciella förutsättningar både på
land och i vatten
 belysa samverkande och motstående intressen och göra avvägningar för att värna
de allmänna intressena
 redovisa lämplig mark- och vattenanvändning för bevarande och exploatering
samt redovisa områden som kräver särskild förvaltning.
Kultur- och utbildningsenhetens synpunkter
Ett av kustprogrammets syften är bl.a. att redovisa lämplig mark- och vattenanvändning
för bevarande och exploatering. I detta sammanhang borde frågan om att förlägga olika
typer av verksamhet på vatten exempelvis förskolor prövas. Eftersom det i Nacka är
svårt att finna lämplig mark för förskoleverksamhet anser kultur- och utbildningsenheten att den frågan borde belysas.
Det bör finnas tydliga hänvisningar mellan grönstruktur-, kulturmiljö- och
kustprogrammet eftersom de överlappar varandra och bildar ett helhetsunderlag för den
fortsatta samhällsplaneringen. Det är även önskvärt att alla tre program får en likartad
Kultur- och utbildningsenheten
Postadress
Nacka kommun
131 81 Nacka
document1
Besöksadress
Granitvägen 15
Telefon
Växel
Direkt
Mobil
Fax
08-718 80 00
08-718 78 02
08-718 91 16
E-post
[email protected]
www.nacka.se
Organisationsnummer
212000-0167
1 (2)
Nacka kommun
struktur för ökad läsbarhet och funktionalitet, vilket gör dem mer användarvänliga.
Enheten ställer sig tveksam till om programmet i sig ska innehålla mål. Det kan bli svårt
att överblicka och följa upp alla mål om de blir allt för många i olika typer av dokument.
Kristina Heuman
Controller
Bilaga
http://www.nacka.se/web/bo_bygga/planering/oversiktlig/kustprogram/Sidor/default.aspx
2 (2)
Download