Planering av projekt - TFE

advertisement
Stig Byström
•
•
•
•
Upprop
Ny kursplan 5EL223 varför
Examination
Moodle
Föreläsningar
Självstudier
Projektarbete
1)
2)
3)
•
•
•
4)
5)
6)
Schemalagda deadlines
Möten
Muntliga redovisningar
QUIZ
Tentamen (Spetstenta ?)
(ev. Instuderingsfrågor)
Förstudie & Planering (Före):
- Kompetensutveckling
- Sätta samma projektgrupp
- Initiering av projekt (Redovisas)
- Förstudie (Redovisas)
- Projektplanering (Redovisas)
Genomförande (Under):
- Ledning
- Information/Uppföljning
- Leverans
Bokade möten
Projektarbete
Avslut (Efter):
- Analyser
- Kika på kurshemsida och schema!
http://www.moodle2.tfe.umu.se/course/view.p
hp?id=969
•
•
•
•
Inlämningar gruppvis (+individuella)
Obligatoriska träffar
Redovisningstillfällen
Quiz/Tentamen
•
Stig Byström
Kursansvar + Föreläsare +
Handledare
•
Nils Lundgren
Föreläsare + Handledare
•
Ola Ågren
Föreläsare + Handledare
Stig Byström
”Unik process bestående av ett antal
samordnade och styrda aktiviteter med startoch slutdatum, initierat för att uppnå ett mål
som uppfyller specifika krav, inklusive
begränsningar i tid, kostnader och resurser”
Källa: www.sis.se/pdf/text_ur_nr_139.pdf
-
-
Mätbara mål
Avgränsad tid
Tillfälliga resurser
Temporär organisation
Tydlig beställare?
Tillfredsställa ett behov?
Vad? Varför?  Hur?
-
Temporär
Flexibel och optimal
Projektorganisation vs Linjeorganisation
Universell
Bygg
Utredning
Projektering
Upphandling  Produktion
Avslut
PR
Analys/Strategi
Konception
Produktion  Lansering
Utvärdering
Produktutv.
Analys/Krav
Planering
Design  Prototyp  Pilot
Produktion
Stig Byström
-
-
Bakgrund
Projektidé
Mål/syfte
Kontaktuppgifter
Uppdragsgivare (Stödgrupp)
Tidsramar
mm
”Om man inte har klart för sig vart man vill
komma är det stor risk att man kommer någon
annanstans”
Bo Tonnqvist
”När en man inte vet vilken hamn man seglar mot,
är ingen vind den rätta.”
Seneca (4 f.Kr – 65 e.Kr)
”Det är ett löfte att det är en målsättning som vi
lovar att vi har som mål att arbeta för”
Ingela Talén (1990)
Effektmål
Specifikt
Mätbart
Accepterat
Realiserbart
Tidssatt
Projektmål
Stig Byström
Förstudie till
Förstudieprojektet/
Planeringsprojektet
Förstudieprojektet/
Planeringsprojektet
Projekt
Här kommer ni att råka ut för tankevurpor och hjärnsläpp.
Var noga med att bestämma vad som ska hanteras i de olika delarna.
-
-
-
Klarlägga omfattning
Strukturera projektinnehåll
Nulägesanalys
Kartlägga intressenter
Ta fram/klarlägga lösningsförslag
Metod för genomförande
Milstolpar?
…
- Läs mer om detta i er lärobok!
- Läs mer i er lärobok!
-
Identifiera
Analysera
-
-
-
Varför är de intresserade?
Hur kan de påverka projektet?
Prioritera
Hur Informera/involvera?
Följ upp
-
-
Beställare
Projektägare
Styrgrupp
Projektgruppen
Ledningen
Resursägare
Andra projekt
Anställda
-
-
Finansiärer
Kunder
Leverantörer
Användare
Opinionsgrupper
Allmänheten/Media
Mm
Prioritera!!
Prioritering Efter NyttoGrunder
-
Identifiera nyttoeffekter
Klargör samband i en nyttostruktur
Värdera nyttoeffekterna
Definiera och värdera kostnaden för nyttan
-
-
-
Löser vi ett problem?
Uppfyller vi ett behov?
Varför?
Varför?
Varför?
Linjär metod
Iterativ metod
Agila metoder
SCRUM mfl
-
Varför?
-
När?
-
Vem?
Förstudie
Produktkrav
-
Vad?
Projektkrav
-
Hur?
- Läs mer i er lärobok!
”Designfas”
Funktionskrav
Kravspecifikation
-
Baseras på WBS
Milstolpar definieras som mål (gärna S.M.A.R.T)
1)
Skriv personlig projektdagbok
2)
God kommunikation är A och O
•
FB-grupp, SMS-grupp, Google docs
3)
”Kontrakt” (Exempel finns Moodle & Lips 03)
4)
Alla ska delta och Alla ska känna sig delaktiga
5)
Konstituerande möte! [+Kickoff]
Download