Förskrivning och fakturering av läkemedel som saknar förmån

1 (3)
Läkemedelsenheten
Gäller för:
Godkänd av:
Utarbetad/reviderad av:
Revisionsansvarig:
LiV
Susanne Carlsson,
läkemedelschef
Susanne Carlsson,
läkemedelschef
Läkemedelschef,
läkemedelsenheten
Utgåva:
Giltighetstid:
Diarienummer:
3
2016-01-01 – 2017-12-31
LK/091806
Förskrivning och fakturering av läkemedel som saknar förmån
Bakgrund
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) är den myndighet som beslutar vilka läkemedel
som ska ingå i läkemedelsförmånen och fastställer det nationella priset för läkemedlen.
I samband med TLV beslut (eller om läkemedelsföretaget själv väljer att inte ansöka om subvention) kan vissa läkemedel hamna utanför förmånssystemet. Det innebär att läkemedlet inte
är möjligt att förskriva med subvention, och patienten riskerar att få betala hela kostnaden själv.
I samband med statsbidragsförhandlingarna för läkemedel 2008 överenskom regeringen och
SKL om att; ”Parterna är överens om att landstingen ska kunna subventionera läkemedel som
inte ingår i läkemedelsförmånerna för enskilda patienter som har synnerligen angelägna medicinska behov av dessa läkemedel och som saknar behandlingsalternativ. Detta gäller enbart om
användningen är kostandseffektiv”
För att säkerställa en standardiserad hantering av individuella patientärenden har denna rutin
upprättats för Landstinget i Värmland (LiV).
Förutsättningar
Förskrivare ska om möjligt alltid följa TLV fattade beslut. Följsamhet till beslut är viktig ur såväl
ett medicinskt som ur ett hälsoekonomiskt perspektiv. I undantagsfall kan förskrivning av läkemedel utanför förmånen vara aktuell där landstinget ansvarar för kostnaderna.
Denna rutin gäller inte för läkemedel som har en begränsad subvention hos TLV.
För att erhålla subvention av landstinget för läkemedel utanför förmånen
krävs att samtliga fyra kriterier är uppfyllda;
•
Enstaka patienter (undantagsfall) och
•
Synnerligen angelägna medicinska behov och
•
Behandlingsalternativ saknas och
•
Användningen anses vara kostnadseffektiv
2 (3)
Kostnadsansvar
I normalfallet betalar patienten en egenandel för läkemedel som är inom förmånssystemet.
Resterande del av läkemedelskostnaden betalar landstinget. LiV har en decentraliserad läkemedelsbudget vilket innebär att kostnaden för läkemedel hamnar hos den enhet som förskrivet
läkemedlet.
För läkemedel som förskrivs utanför förmånssystemet betalar patienten i normalfallet hela kostnaden själv.
Om man däremot uppfyller samtliga krav enligt ovan kan landstinget subventionera läkemedlet
och då betalar patienten inte någon egenavgift utan hela kostnaden för läkemedlet belastar då
den verksamhet som förskrivit läkemedlet.
Rutin
Förskrivning av läkemedel enligt dessa rutiner skall först godkännas av verksamhetschefen då
det fulla kostnadsansvaret hamnar på förskrivande enhet. Innan beslutet kan verkställas skall
godkännande inhämtas från ”styrgrupp läkemedel” enligt bilaga 1.
Förskrivare
Läkemedlet förskrivs som vanligt via recept, förskrivarens arbetsplatskod ska alltid anges.
Välj ”utan förmån” vid förskrivning samt att det i doseringsrutan anges ”Förmån Värmland”.
Apotekspersonal
För att rutinen ska vara tillämplig måste arbetsplatskod anges på receptet samt att ”Förmån
Värmland” anges i doseringsfältet.
På fakturaspecifikationen ska arbetsplatsnamn-/kod, läkemedelsnamn och pris anges,
samt patientens initialer och de första sex siffrorna i personnumret.
Titel:
Gäller för:
Giltighetstid:
Förskrivning och fakturering av
läkemedel som saknar nationell förmån
LiV
2016-01-01 – 2017-12-31
3 (3)
Bilaga 1
Förskrivning av läkemedel utan förmån
Diagnos
Läkemedelsnamn
Styrka
Orsak till landstingssubvention
Patientens namn: ……………………………………………………………………………………..
Patientens personnummer: …………………………………………………………………………
Apotek (ort): ……………………………………………………………………………………………
Anges för att underlätta information/kommunikation med apoteket, patient och landsting.
Förskrivare: ……………………………………………………………………………………………
Arbetsplats: …………………………………………………………………………………………..
Beslutande verksamhetschef: …………………………………………………………………….
Datum: …………………………………………………………………………………………………
Bilagan skickas till Läkemedelsenheten, Landstingshuset, 651 82 Karlstad alt via mail
[email protected]
Beslut styrgrupp läkemedel: …….….…………………………………………………………….
Datum: …………………………………………………………………………………………………
Titel:
Gäller för:
Giltighetstid:
Förskrivning och fakturering av
läkemedel som saknar nationell förmån
LiV
2016-01-01 – 2017-12-31