Förslag på checklista vid riskbedömning – läkemedel enligt AFS

advertisement
Bilaga 2
Förslag på checklista vid riskbedömning – läkemedel enligt AFS 2005:5
Avdelning/enhet:
Datum
Uppgiftslämnare:
Deltagare i
bedömningen:
Bedömningen av :
Läkemedel
Läkemedelsgrupp
Läkemedlet/gruppen har följande risker:
Giftigt
Frätande
Allergiframkallande
Sensibiliserande/överkänslighet
Fosterskadande
Förändrar arvsanlagen
Radioaktivt
Annat:
Följande arbetsmoment ingår i bedömningen:
Beredning
Administrering
Annat:
Risker/problem vid hantering:
Aerosolbildning
Damning (2 m)
(vätska/fast)
Läckage
Ångbildning
Utrustningsfel
Exponeringsvägar:
Inandning
Hudkontakt
Förtäring
Annat:
Frekvens:
Dagligen
1 – 2 ggr/vecka
Annat:
Antal medarbetare som handhar läkemedlet:
1 – 5 personal
6 – 10 personal
11 – 15 personal
Åtgärder:
Egen handhavandeinstruktion
Personlig skyddsutrustning
Skyddsrock
Skyddshandskar
Munskydd
Skyddsglasögon
Säkerhetsbänk
Beredningshjälpmedel
Monivial
Spike
Avskild plats vid beredning
Luer-lock
Ögondusch
Plastat underlägg vid adm.
Annat:
Underskrift/datum
Irriterande
Cancerframkallande
Brandfarligt
Avfallshantering
Stänk
Avfallshantering
Ögonkontakt
1 ggr/månad eller mer sällan
Fler än 16
Slutet system
Medicinsked
Riskavfallsbehållare
Handtvätt
Download