Eurican DHPPI 2 vet, powder sol f susp f inj

advertisement
Läkemedelsverket 2012-11-13
BIPACKSEDEL
Eurican DHPPI2 vet. pulver och vätska till injektionsvätska, suspension
Frystorkat levande avirulent vaccin mot valpsjuka, hepatit, parvovirus och parainfluensa
typ 2.
Vad innehåller läkemedlet
1 ml (1 dos) innehåller:
Aktiva innehållsämnen:
Frystorkad torrsubstans
Levande avirulent valpsjukevirus, min 104.0CCID50
Levande avirulent hundadenovirus (CAV2), min 102.5 CCID50
Levande avirulent hundparvovirus, min 104.9CCID50
Levande avirulent parainfluenza typ 2 virus, min 104.7 CCID50
Övriga innehållsämnen: sackaros, caseinpepton, kollagenhydrolysat, kaliumfosfat,
dikaliumfosfat, kaliumhydroxid.
Spädningsvätska
Vatten för injektion till 1 ml
Innehavare av godkännande för försäljning
Merial S.A.S.
29 avenue Tony Garnier
69007 Lyon
Frankrike
Vad används läkemedlet för
Aktiv immunisering av hund mot valpsjuka, hepatit, parvovirus och luftvägsinfektioner
orsakade av parainfluensa typ 2.
Hur skall läkemedlet doseras
1 ml ges subkutant. En injektionsflaska frystorkat vaccin (1 dos) upplöses med lösningsvätska
(1 injektionsflaska à 1 ml). Vaccinet injiceras genast efter upplösning.
Vaccinationsprogram
Grundvaccination: Första injektionen ges från 7 veckors ålder. Andra injektionen 3-5 veckor
senare, dock tidigast från 12:e veckans ålder.
Revaccination: 1 gång årligen och eventuellt före kontakt sker med riskmiljö.
Att tänka på innan och när läkemedlet används
Endast friska djur bör vaccineras. Använd normalt aseptiskt förfarande.
Vilka biverkningar kan läkemedlet ge
Vaccinationen kan i sällsynta fall orsaka en övergående allergisk reaktion med t.ex. chock,
hudrodnad, ansiktsödem kräkningar och depression, vilket skall åtgärdas med symptomatisk
behandling.
Hur skall läkemedlet förvaras
Förvaras vid 2-8˚C (i kylskåp). Får ej frysas. Skyddas mot ljus.
Överblivet läkemedel lämnas till apotek för förstöring.
Denna bipacksedel godkändes senast: 2012-11-13
2
Download