Riskbedömning - Läkemedel med bestående toxisk

RISKBEDÖMNING
– Läkemedel med bestående toxisk effekt
Vårdenhet
Datum
Medverkande vid riskbedömning
Bedömning
Läkemedel
Läkemedelsgrupp (ATC-kod)
Arbetsmoment
Iordningställande och administrering av perorala läkemedel, inhalationer, parenterala läkemedel och avfallshantering
Finns skyddsinformationsblad för dessa läkemedel på enheten?
Om inte, se www.fass.se, www.apl.se eller respektive läkemedelsföretag.
Läkemedlet/läkemedelsgruppen har följande risker
Allergiframkallande
Fosterskadande
Giftigt
Irriterande
Sensibiliserande
Annat:
Aerosol
Avfallshantering
Damm
Kanylstick
Kontamination
Läckage
Stänk
Utrustningsfel
Ånga
Inandning
Kontakt på slemhinnor
1-2 gånger/vecka
1 gång/månad eller mer sällan
Risker/problem vid hantering
Exponeringsvägar
Hudkontakt
Kontakt på ögon
Användningsfrekvens
Dagligen
Antal medarbetare som kan komma i kontakt med läkemedlet
Vår bedömning är att hanteringen av läkemedlet/läkemedelsgruppen utgör
Allvarlig risk* (livshotande)
Medelhög risk* (bestående men)
Låg risk (ringa skada)
* Åtgärder ska dokumenteras
Åtgärder
Exempel på åtgärder: lokal skriftlig hanteringsinstruktion, personlig skyddsutrustning, säkerhetsbänk, användning av filterförsedd kanyl, särskild förvaring och
märkning, särskild avfallshantering, olycksfallsberedskap (så som ögondusch), utbildning, uppföljning m.m.
© Region Jönköpings län RjL5075 Version 3 2017.02