Egenvård – Läkemedel

advertisement
Egenvård–Läkemedel
Elevensnamn:………………………………………………………………………………………..
Personnummer:……………………………………………………………………………………..
Skolaochklass/grupp:……………………………………………………………………………
Anledningtillmedicinering:……………………………………………………………………
Vilket/vilkaläkemedel:…………………………………………………………………………..
Närskaläkemedletges:…………………………………………………………………………
Dosering:……………………………………………………………………………………………….
Hurläkemedletskages:…………………………………………………………………………
Varläkemedletförvaras:……………………………………………………………………….
OBS!Läkemedletmåstevaramärktmedelevensnamnochpersonnummer!
Kopiaavblankettenförvarasihopmedläkemedlet.
Vårdnadshavaresansvar
Attpersonalenärinformeradomläkemedlet:
-varfördetskalltas
-hurdetskalltas
-närdetskalltas
Personalansvar
Personalenharattiakttaga,attdetär:
-rättelev
-rättläkemedel
-rättdos
-rätttidpunkt
Detmedicinskaansvaretharläkare:
………………………………………………………………………………………………………………
Vid:……………………………………………………………………………………………………….
Datum:…………………
……………………………………………………………………………………………
Vårdnadshavaresnamnteckning mobiltelefon
…………………………………………………………………………………………………………….
Namnförtydligande
………………………………….…………………………………………………………………………
Personalsomtagitemotinformation
OBS!Läkemedelskallförvaraspåettsäkertsätt.
Detärvårdnadshavarensansvaratttillseattläkemedletejpasserat
utgångsdatum.Kontrollerautgångsdatumregelbundet.
Download