Allvarlig psykisk sjukdom subvention NLL

advertisement
1(1)
Allvarlig psykisk sjukdom
subvention NLL
Fria läkemedel till patient med allvarlig psykisk sjukdom
Faktura S3
Uppgifter på recept: (i patientanvisningsrutan)
LFU § 14/97 och
Patientens hemlandsting
Förmånskod : Ange EF (ej förmån)
Arbetsplatskod
Ska alltid finnas på receptet.
Hantering:
Subventionen omfattar hela kostnaden för varje recept.
Förskrivare:
Förskrivare med arbetsplats inom Vuxenpsykiatrin i Norrbotten samt
förskrivare i Primärvården i överenskommelse med Vuxenpsykiatrin kan
förskriva nedanstående läkemedel med denna subvention.
Patient:
Patienter som söker vård i Norrbotten,
med allvarlig psykisk sjukdom (som schizofreni,
schizoaffektivt syndrom eller bipolär),
som saknar sjukdomsinsikt,
är i behov av medicinsk behandling,
motsätter sig medicinsk behandling av ekonomiska skäl.
Risk föreligger om patienten inte medicinerar.
.
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Fakturering för patienter skrivna i Norrbotten:
Norrbottens läns landsting
Kostnadsställe: 01364
Box 511
961 28 Boden
org.nr 23 21 00-0230
Läkemedelsnamn, arbetsplatskod,förskrivarens efternamn
och patientens födelsedata (ååmmdd) ska anges på fakturaspecifikation.
Faktura utan dessa uppgifter kommer inte att acceptera.
Registreras utan förmån i apotekens system.
Fakturering för patienter från övriga landsting:
Se E-hälsomyndigheten /Subventioner
http://www.ehalsomyndigheten.se/ehalsotjanster/Nationell-koordering/subventioner/
Process
Ordinera läkemedel;
Missbruk och beroende;
Depression och ångest;
Schizofreni; Suicidprevention;
Tvångsvård; Administrera
ekonomiska transaktioner
Dokumenttyp
Rutin
Faktaägare
Godkänd av
Upprättad av
Läkemedelsenheten
Anders Bergström
Marlene Eliasson
Dokument-Id
Godkänt datum
Version
ARBGRP208-4-155
2015-05-28
4.0
Download