22 36 09 Styrspakar (joysticks) till datorer

22 36
INMATNINGSENHETER TILL DATORER
22 36 09
STYRSPAKAR (JOYSTICKS) TILL DATORER
Förskrivare
Leg. arbetsterapeut.
Definition
Här ingår även kontakter och omkopplare med liknande
funktioner.
Målgrupp
Person med motorisk eller kognitiv funktionsnedsättning
som påverkar arm/hand motorik och/eller perception.
Kriterier
Aktivitetsbegränsning som innebär stor svårighet att
använda ett standardtangentbord.
Mål med hjälpmedlet
Möjliggöra och underlätta att styra dator.
Dubbelutrustning
Se övergripande riktlinjer 3:14.
Råd i förskrivningsprocessen Bedömning
Innan förskrivning sker ska utredning föregå där det är klart
att brukaren kommer att ha förmåga att använda
utrustningen.
Övrigt
I vissa fall ansvarar Resurscentrum för kommunikation
Dako för installation och grundläggande
information/instruktion till brukare och vid behov till
närstående person.
Den snabba tekniska utvecklingen gör att utrustningen fort
kan bli omodern. Uppgradering av utrustning eller byte till
ny får endast ske i undantagsfall och vara kopplad till
antingen medicinska förändringar eller när den nya
tekniken väsentligt förbättrar brukarens funktionsförmåga.
Hjälpmedelsanvisningarna 2014
35