Inrätta ett resurscentrum för personer med psykisk ohälsa

Motion till kommunfullmäktige:
Inrätta ett resurscentrum för personer med psykisk ohälsa
Den som drabbas av psykisk sjukdom eller ohälsa bör få högre status inom vårdsektorn. Den
psykiska hälsan måste jämställas med den fysiska, vilket inte sker i dag.
Inte minst inom skolväsendet finns i dag stora brister, kanske särskilt på gymnasienivå. Den
som har oturen att drabbas av psykisk ohälsa riskerar att inte klara av eller fullfölja sina
studier. Det finns inte tillräckliga resurser att hjälpa dessa elever.
Det ligger i sakens natur att det kan vara förenat med betydande svårigheter för någon som
exempelvis lider av depression eller ångest att själv kontakta och besöka alla relevanta
instanser för att få hjälp. Därför föreslår jag att ett resurscentrum, där alla de tjänster som är
nödvändiga för att individens vardag i samhället ska fungera på ett tillfredsställande sätt
finns att tillgå, inrättas.
Det kan gälla exempelvis boendestöd, personlig assistenttjänst, kurator, socialtjänst,
försäkringskassa, god man, vårdförmedlare och arbetsförmedling.
Med hänvisning till ovanstående yrkar jag:
Att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att inrätta ett resurscentrum dit
personer med psykisk sjukdom eller ohälsa kan vända sig.
Att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att utveckla samarbetet mellan
Södertälje kommun och landstinget på ovannämnda områden.
Södertälje den 4 oktober 2015
Ingrid Hult (SD)