Tjänsteskrivelse
2001-11-30
Kommunstyrelsen
Dnr: 190/1999
Årets demokratikämpe eller -kämpar i Nacka
Yttrande över en motion av Christina Ståldal (s) m.fl.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen anses som
bifallen och inte föranleder ytterligare åtgärder. För det första med
hänvisning till kommunfullmäktiges beslut den 19 november 2001 under
Mål & Budget att en särskild utmärkelse inrättas för värdefulla insatser att
främja öppenhet och mångfald samt för det andra att det redan bedrivs ett
upplysningsarbete inom områdena demokrati, antirasism, homosexualitet
och jämställdhet mellan könen.
Motionens förslag
I en motion den 17 november 1999 föreslår Christina Ståldal m.fl.
kommunfullmäktige ett antal åtgärder för en ökad demokrati:
1. I Nacka inrättas en fond som har till syfte att stödja demokratin, allas
lika värde och arbeta mot all slags diskriminering som har sitt ursprung i
religion, utländsk härkomst, sexuell läggning eller könstillhörighet.
Fonden ska årligen utse en eller flera förtjänta personer eller
organisationer som den anser är värd en särskild uppmuntran i sitt
arbete. Fonden finansieras sker genom frivilliga bidrag. I fondens
styrelse skall ingå ett par representanter från kommunen
2. Kommunen ska inom sina samtliga verksamhetsområden, speciellt skola
/ utbildning, bedriva ett intensifierat upplysningsarbete inom områdena
demokrati, antirasism, homosexualitet och jämlikhet mellan könen;
Kommunstyrelsekontorets yttrande
Kommunstyrelsen hade den 20 mars 2000, § 55 beslutat föreslå
kommunfullmäktige att motionen inte föranleder någon åtgärd, men att
kommunfullmäktige uttalar sitt stöd för en fondbildning och sin fasta
övertygelse att föreningar, enskilda m.fl. kan skapa en fond som fyller
motionens syften. Kommunfullmäktige återremitterade ärendet till
kommunstyrelsen för ytterligare beredning.
Kommunstyrelsekontoret kan nu konstatera att Kommunfullmäktige den 19
november 2001 i sitt beslut om Mål & Budget bl.a. beslutat ” En särskild
Kommunstyrelsekontoret
Postadress
Nacka kommun
131 81 Nacka
D:\875091466.doc
Besöksadress
Granitvägen 15
Nacka
Tel växel
Tel direkt
Fax
E-post
Organisationsnr
08 7188000
08 7189215
212000-0167
08 7189022
[email protected]
1 (2)
Nacka kommun
utmärkelse inrättas för värdefulla insatser att främja öppenhet och
mångfald.” Detta förslag har sin bakgrund i de diskussioner som förts under
några år inom kommunens visionsarbete. Kommunstyrelsekontoret bedömer
att med detta är jämförbart med motionärens syfte att visa uppskattning och
stöd. Motionen kan därför anses vara bifallen och någon ytterligare åtgärd
behövs därför inte.
Vad slutligen gäller det interna arbetet i motionärens anda, så sker det redan
genom det upplysningsarbete som skolan bedriver inom områdena
demokrati, antirasism, homosexualitet och jämställdhet mellan könen.
Motsvarande gäller även kommunens egen personal och det har ytterligare
befästs i den Personalpolicy som kommunstyrelsen antagit den 26 november
2001.
Hans-Ivar Swärd
2(2)