Jönköpings kommuns politiska organisation

Jönköpings kommuns
politiska organisation
Valberedning
Kommunrevision
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Utskott
Ledningsutskott
Personalutskott
Upphandlingsutskott
Nämnder
Välfärdsutskott
Valnämnd
Överförmyndarnämnd
Krisledningsnämnd
Kultur- och fritidsnämnd
Barn- och utbildningsnämnd
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnd
Socialnämnd
Äldrenämnd
Tekniskt utskott
Miljö- och hälsoskyddsnämnd
Stadsbyggnadsnämnd
Teknisk nämnd
Verkställande förvaltningar
Ansvarsområde 1
LEDNINGSFRÅGOR
Ansvarsområde 2
VÄLFÄRDSFRÅGOR
Ansvarsområde 3
SAMHÄLLSBYGGNADSFRÅGOR
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Utskott
Kommunfullmäktige (kf) är
kommunens högsta politiska
instans. I Jönköpings kommun
består kf av 81 ledamöter, som
vanligen sammanträder en gång
per månad. Sammanträdena
är offentliga och direktsänds
i lokal-TV, närradion samt på
kommunens webbplats.
Kommunstyrelsen har det
övergripande ansvaret för frågor
som rör kommunens utveckling
och ekonomi. Styrelsen leder
och samordnar arbetet med mål,
riktlinjer och styrning för den
kommunala verksamheten.
I Jönköpings kommun är ansvaret
fördelat på fem utskott:
ledningsutskott, personalutskott,
välfärdsutskott, tekniskt utskott
samt upphandlingsutskott.
Kommunfullmäktige fastställer
de politiska målen för den
kommunala verksamheten,
beslutar om budget och
ekonomiska långtidsplaner, om
kommunens organisation och
nämnder m.m.
Den kommunala verksamheten
granskas av de revisorer som
kommunfullmäktige utser,
kommunrevisionen.
Kommunstyrelsen består av 15
ledamöter, och sammanträder
två gånger per månad. I styrelsen
ingår de fem kommunalråden.
Kommunalråden kan t.ex. välja
att lyfta principiella frågor i
utskottet, eventuellt tillsammans
med berörda nämnders presidier.
Kommunstyrelsen bereder alla
ärenden till kommunfullmäktige,
och verkställer de beslut som
fattas där. Kommunstyrelsen
ska, enligt kommunallagen, ha
uppsikt över facknämnderna och
de kommunala bolagen.
VÅ R A F Ö R TO E N D E VA L D A • 2 015 – 2 018
| 3