Nacka kommuns organisation
Nacka kommuns organisation
Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Revision
Nämnder
Utskott
• Beslutar om mål, avgifter,
budget och skatt.
• Bestämmer vilka nämnder
som ska finnas.
• Väljer ledamöter i
kommunstyrelse och
nämnder.
• 61 ledamöter.
Mandatfördelning i kommunfullmäktige
Moderaterna 24
Folkpartiet liberalerna 5
Kristdemokraterna 2
Centern 3
Socialdemokraterna 11
Vänsterpartiet 3
Miljöpartiet 7
Nackalistan 4
Sverigedemokraterna 2
Majoritetsprogrammet 2015-2018
•
•
•
•
•
Ökat bostadsbyggande
Ökad framkomlighet
Fler jobb
God miljö
Hög kvalitet i välfärden
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Revision
Nämnder
Utskott
• Bereder ärenden och verkställer
beslut åt kommunfullmäktige.
• Ansvarar för den ekonomiska
förvaltningen.
• Har personalansvar för all personal.
• Tillhandahåller kommunal produktion
av tjänster i den omfattning som
efterfrågas.
• 13 ledamöter och 13 ersättare.
Nämnderna
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Revision
Nämnder
• Arbets- och
företagsnämnden
• Fritidsnämnden
• Kulturnämnden
• Miljö- och
stadsbyggnadsnämnden
• Natur- och trafiknämnden
• Socialnämnden
• Utbildningsnämnden
• Valnämnd
• Äldrenämnden
• Överförmyndarnämnden
Utskott
• Ansvarar för mål, ambitioner och
prioriteringar inom sitt område.
• Kan ha både finansierings- och
myndighetsansvar.
• Myndighetsansvar
Beslutar om rättigheter och
skyldigheter för enskilda.
• Finansieringsansvar
Bekostar och utvärderar verksamheten.
Kommunstyrelsens utskott
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Revision
Nämnder
Utskott
Kommunstyrelsens arbetsutskott
• Beredande organ till kommunstyrelsen.
•
Fattar beslut i vissa frågor på delegation.
Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott
• Beredande organ till kommunstyrelsen
• Fattar beslut i vissa frågor på delegation.
Kommunstyrelsens verksamhetsutskott
• Har det politiska ansvaret för
produktionsverksamheterna.
Revision
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Revision
Nämnder
Utskott
Sju revisorer granskar all verksamhet inom
nämndernas verksamhetsområden.
Revisorerna prövar om:
• verksamheten sköts på ett ändamålsenligt
och från ekonomisk synpunkt
tillfredsställande sätt
• räkenskaperna är rättvisande
• den interna kontrollen som görs inom
nämnderna är tillräcklig.
Valnämnd
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Revision
Nämnder
•
•
•
•
•
•
•
Arbets- och företagsnämnden
Fritidsnämnden
Kulturnämnden
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden
Natur- och trafiknämnden
Socialnämnden
Utbildningsnämnden
• Valnämnd
•
Äldrenämnden
•
Överförmyndarnämnden
Utskott
Sköter den praktiska administrationen
vid val:
• utser röstmottagare
• inrättar vallokaler
• svarar för den preliminära
räkningen av röster.
Tjänstemännen
Myndighets- och huvudmannaenheter
Arbets- och företagsenheten
Barn- och ungdomsenheten IFO
Enheten för fastighetsutveckling
Bygglovenheten
Enheten för funktionsnedsättning
Kultur- och fritidsenheten
Lantmäterienheten
Lokalenheten
Exploateringsenheten
Miljöenheten
Park- och naturenheten
Planenheten
Sociala kvalitetsenheten
Teknik- och stadsbyggnadsstaben
Tekniska drift- och underhållsenheten
Trafikenheten
Utbildningsenheten
VA- och avfallsenheten
Vuxenenheten IFO
Vägenheten
Äldreenheten
Överförmyndarenheten
Kommunal produktion
Kommunal produktion
• Välfärd skola
• Välfärd samhällsservice
• Utför tjänster och service
för medborgarna.
• Huvuddelen av kommunens
medarbetare.
Politik
Tjänstemän
Produktion
Mål
Info
Utför tjänster
Finansiering
Stöd till politik
Uppföljning
Utredningar
Beslut
Huvudprocesser
Stödprocesser
Processägare (direktörer)
Ansvar för att deras processer
fungerar optimalt och utvecklas
Medborgarna
Medborgarna
Olika uppdrag - gemensamt mål