Information om analys av flickors psykiska ohälsa

Tjänsteutlåtande
Projektledare
Sofia Gullberg
 08-590 974 79
[email protected]
2015-10-15
Dnr:
KS/2014:288
20381
Kommunstyrelsens allmänna utskott
Information om analys av flickors psykiska ohälsa
Förslag till beslut
Allmänna utskottet noterar informationen till protokollet.
Beskrivning av ärendet
I Stockholmsenkäten som genomfördes våren 2014 sticker Upplands Väsbys
flickor ut på ett oroväckande vis vad gäller bland annat den psykiska hälsan. Med
anledning av resultaten tog kommunstyrelsen den 2 mars 2015 (§ 66) beslut om
att ge berörda nämnder och utskott i uppdrag att göra en fördjupad analys av
varför kommunens flickor sticker ut på ett oroväckande sätt och hur det
förebyggande arbetet riktat mot denna målgrupp kan stärkas. Nämnderna fick i
uppdrag att redovisa resultaten av analysen och genomlysningen samt förslag på
insatser för kommunstyrelsen under hösten 2015
En del av analysen av ungas psykiska ohälsa var att genomföra
fokusgruppsintervjuer med unga tjejer i kommunen, vilket genomfördes av en
student i folkhälsovetenskap. En genomlysning av orsaker och hur arbetet kan
stärkas gjordes genom intervjustudier av olika samhällsfunktioner/verksamheter i
kommunen. En arbetsgrupp bestående av tjänstemän från social- och
omsorgskontoret, utbildningskontoret, kultur- och fritidskontoret, samt
preventionssamordnare och folkhälsosamordnare genomförde analysen
tillsammans. Arbetsgruppen sammanställde en gemensam rapport som presenterar
en helhetsbild av orsaker och behovet av insatser för att motverka den höga
psykiska ohälsan hos flickor.
Den 13 oktober presenterades den fördjupade analysen för kultur- och
fritidsnämnden. Den 14 oktober presenterades analysen ör social- och
äldrenämnden samt för utbildningsnämnden. De tre berörda nämnderna beslutade
att godkänna analysen och överlämna förslagen till insatser i analysen för
kommunstyrelsen.
I rapporten ”Psykisk hälsa för flickor i Upplands Väsby – analys och förslag till
insatser” (bilaga 1) ges ett flertal olika förslag till hur det förebyggande arbetet
1
riktat mot målgruppen unga tjejer kan stärkas. Förslagen grundar sig på de orsaker
till psykisk ohälsa bland unga som identifierats, samt de upplevda behov som de
intervjuade verksamheterna gett uttryck för. Förslagen handlar om
verksamhetsområden i kommunen som är i behov av en översyn och utökade
resurser. Ett antal förslag ges också på arbetsområden som utredarna menar är i
behov av en tydligare och mer effektiv samordning. Till sist ges ett antal förslag
som handlar om preventiva metoder och riktade insatser. Kommunstyrelsen
kommer att behandla förslagen under första kvartalet 2016.
Beslutsunderlag
1. Tjänsteutlåtande 2015-10-15, Dnr KS/2014:88
2. Beslut, Kommunstyrelsen 2015-03-02 § 66
3. Beslut, Kultur- och fritidsnämnden 2015-10-13, § 60
4. Beslut, Social- och äldrenämnden, 2015-10-14, § 92
5. Beslut, Utbildningsnämnden, § 88
_____
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Kommunledningskontoret
Hillevi Engström
Kommundirektör
Per-Ola Lindahl
Utvecklingsdirektör
Bilagor:
Psykisk hälsa för flickor i Upplands Väsby – analys och förslag till insatser
Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd (BUS) – överenskommelse mellan
Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län
2