Åtgärder för att främja unga flickors psykiska hälsa i Upplands Väsby

Tjänsteutlåtande
Fritidssamordnare
Erik Hjelmfors
 08-590 973 68
[email protected]
2015-09-16
Dnr:
KFN/2015:28
20381
Kultur- och fritidsnämnden
Åtgärder för att främja unga flickors psykiska hälsa i
Upplands Väsby
Förslag till beslut
1. Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunstyrelsen att se över hur en
samordnande funktion med civilsamhället med fokus på unga kan
utformas och de olika kontorens/nämndernas ansvar och uppdrag i
samordningen.
2. Kultur- och fritidsnämnden ger kultur- och fritidskontoret i uppdrag att
utreda kostnaden för ett föreningsbidrag inriktat mot att stärka ungas
psykiska hälsa.
3. Kultur- och fritidsnämnden ger kultur- och fritidskontoret i uppdrag att
utreda förutsättningarna för en förstärkning av medel till fritidsgårdarna i
kommunen i syfte att organisera aktiviteter riktade till tjejer med det
innehåll som beskrivs i rapporten.
4. Nämnden ska återrapportera till kommunstyrelsen mars 2016 hur arbetet
fortskrider.
Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden har fått i uppdrag av Kommunstyrelsen att göra en
fördjupad analys av psykisk hälsa för flickor i Upplands Väsby. Anledningen är
att i Stockholmsenkäten för 2014 (Upplands Väsby alkohol och drogvaneundersökning) som genomföras vartannat år så sticker våra unga flickor ut på ett
oroväckande sätt.
Tillsammans med andra tjänstemän i kommunen har kultur- och fritidskontoret
varit delaktiga i framtagandet av en rapport: Rapport om Psykisk hälsa för flickor
i Upplands Väsby – analys och förslag till insatser (bilaga 1). I rapporten
redovisas ett antal olika insatser som skulle kunna stärka arbetet ytterligare.
Kultur- och fritidskontoret har genomfört intervjuer med fritidsgårdarna och
föreningen Rädda Barnen. Syftet med intervjuerna har varit att undersöka vad som
ligger bakom de höga ohälsotalen för flickor i kommunen, vilka insatser som görs
för att förebygga psykisk ohälsa samt vilka insatser som kan behöva förstärkas.
1
I intervjuerna har framkommit att det finns ett stort behov hos tjejer att få hjälp att
hantera stress, oro och prestationskrav. Många faktorer i dagens samhälle spelar in
för att skapa en överdriven stress över livet. Unga tjejer har behov av att få
personalens uppmärksamhet och att få prata med vuxna. Även om fritidsgårdarna
jobbar med ett kvalitativt fokus på unga tjejer i sin verksamhet så upplever
fritidsgårdarna att de inte har resurserna de önskar för att möta den efterfrågan
som finns. De efterfrågar mer resurser och verktyg för att möta behoven hos unga
flickor.
Fritidsgårdarna efterlyser en bredare och tydligare samverkan mellan olika aktörer
i samhället för att på ett långsiktigt sätt förebygga den psykiska ohälsan bland
unga tjejer. För att förändra samhällsklimatet för unga tjejer behövs ett nätverk av
samhällsinstanser som samarbetar med en gemensam agenda.
Det fritidsgårdarna upplever som värdefulla insatser i sin verksamhet är aktiviteter
och tid på gårdarna riktade till just tjejer, att jobba med värdegrundsfrågor och
samtalsgrupper för tjejer.
Föreningslivet behöver komma närmare fritidsgårdarnas verksamhet och bli mer
tillgängligt för just tjejer. Rädda Barnen är ett exempel på en förening som riktar
sina resurser mot just behoven bland unga tjejer genom att erbjuda samtalsgrupper
för både tjejer och killar.
Beslutsunderlag
1. Kultur- och fritidsnämndens tjänsteutlåtande om Uppdrag från
kommunstyrelsen om fördjupad analys av psykisk hälsa för flickor i
Upplands Väsby, 2015-03-25, KFN/2015:28.
2. Rapport om Psykisk hälsa för flickor i Upplands Väsby – analys och
förslag till insatser.
3. Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2015-03-02 § 66 - Psykisk hälsa
för flickor i Upplands Väsby
_____
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Kultur- och fritidskontoret
Kontorschef Maria Röstberg
Bilaga 1: Rapport om Psykisk hälsa för flickor i Upplands Väsby – analys och
förslag till insatser.
2