Bättre integration av nyanlända kvinnor i Upplands Väsby

advertisement
Bättre integration av nyanlända kvinnor i Upplands Väsby
De senaste åren har många människor kommit till vårt land och att de klarar integrationen i
samhället är avgörande för att de ska ha möjlighet att utvecklas i sitt nya hemland och bidra till
landets ekonomi. En stor del av de människor som kommit är kvinnor och vi ser på flera sätt att deras
integration går sämre än männens. Integrationen av just kvinnor och flickor är avgörande, eftersom
deras deltagande i samhällslivet gör hela familjens integration enklare.
Enligt Socialstyrelsen är mellan 30 och 50 procent av de asylsökande är kvinnor, och myndigheten
konstaterar att invandrade kvinnor är särkskilt utsatta när det gäller att drabbas av psykisk ohälsa. De
söker sällan söker hjälp för sina psykiska symptom och som skäl till det pekar Socialstyrelsen på bland
annat språksvårigheter och kulturskillnader.
Samtidigt möter många nyanlända i Sverige och i Väsby svårigheter att ta sig in på arbetsmarknaden
och bli självförsörjande. Det gäller särskilt för kvinnor. Efter 8 år i Sverige har hälften av alla
nyanlända ett jobb och endast 25 procent är självförsörjande. För kvinnor är dessa siffror ännu lägre
och därför krävs särskilda åtgärder som vänder sig till kvinnor.
Bland nyanlända familjer tar kvinnorna ett större ansvar för familjen, och oftast är kvinnan i familjen
som tar ut föräldraledigheten. De flesta har inte hunnit jobba i Sverige, vilket innebär att de får den
lägsta ersättningsnivån och därmed dåliga ekonomiska förutsättningar. Detta gör att kvinnor hamnar
efter när det gäller att ta klivet in på arbetsmarknaden. Detta hänger sig kvar, då sysselsättningsgraden bland utrikesfödda kvinnor är lägre än bland utrikesfödda män.
Förutom hälsa och arbete är en viktig faktor för att nyanlända människor ska ha en reell möjlighet att
bli en del av vårt samhälle att de har en meningsfull fritid med möjligheter till aktiviter, motion och
till att träffa andra människor. Så lär de sig svenska, knyter sociala kontakter och förbättrar sin hälsa.
Allians för Väsby har presenterat starka förslag för att korta vägen till arbetsmarknaden och svenska
språket för asylsökande och nyanlända. Nu föreslår vi att Upplands Väsby kommun ska initiera en
bred utredning i syfte att förbättra integrationen av kvinnor och flickor, eftersom vi ser att deras väg
in i samhället är extra lång och krokig.
Vi vill att Upplands Väsby kommun genomför en utredning, i syfte att komma med förslag kring
detta. En sådan utredning kan ta avstamp i vad som har fungerat bra och vad som har fungerat
mindre bra hittills, i Upplands Väsby och i andra kommuner. Den kan också, utifrån exempelvis
enkätundersökningar, fritidsvaneundersökningar eller dialog med organisationer ta ett brett grepp
kring hur nyanlända kvinnors väg till att vara en del av samhället kortas och hur de kan ges bättre
möjlighet till en stimulerande fritid. Finansiering till utredningen skulle exempelvis kunna komma
från de medel som finns för utskottet för integration och arbetsmarknad.
Allians för Väsby föreslår:
att kommunfullmäktige ger i uppdrag att initiera en utredning i syfte att utarbeta förslag för att
förbättra integrationen för nyanlända kvinnor och flickor i Upplands Väsby.
Malin Lybecker, Moderaterna
Margareta Hamark, Liberalerna
Maria Fälth, Kristdemokraterna
Ann-Christin Larsson Frickner, Centerpartiet
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Create flashcards