Tankar och frågeställningar

advertisement
Tankar och frågeställningar från Partnerskap Skånes dialogseminarier 22
& 28 november 2011
1. Kompletterande aktiviteter för språkförstärkning
Vilka metoder för kommunikationsträning och nätverkande kan idéburna organisationer
erbjuda för nyanlända? På vilket sätt kan samverkan med den offentliga sektorn börja?
Vad behövs?
•
Den idéburna sektorn är en stor men dold arbetsgivare med många arbetsmöjligheter
och kan vara ett alternativ forum för språkträning och brobygge till arbete.
•
Prova på verksamhet kan väcka intresse hos målgruppen
•
Närverk med andra landsmän, att kunna breda sitt nätverk är oerhört viktigt!
•
Friskis och Svettis lyftes fram som god exempel.
•
Ge inte upp, hitta nya alternativa vägar, mellanvägar, format och mötesplats- viljan
finns där!!! Ex. RÖK (den regionala överenskommelsen)
•
Föreningar är den nya vägen in i samhället för de som står utanför.
•
Titta på den egna organisationen, genom praktik och mentorskap.
•
Hitta nyckelfigurer
2. Vägarna till arbete - nyanlända som en resurs för regional utveckling och tillväxt
Hur kan vi; offentlig sektor, näringsliv och föreningsliv, samarbeta effektivt för att rusta
och matcha nyanlända mot företagens behov av arbetskraft och hur fångar vi upp
nyanlända entreprenörer?
•
Ökad integrering genom språk - tidig koppling till näringslivet
•
Vad görs idag som kan föras vidare?
•
Somalier - ses som flitiga individer som hjälper varandra. Kan arbeta men vet inte hur
de ska komma in.
•
Näringsliv - tillväxt ”2+ 2" Bjuvs kommun
•
Hur får vi näringslivet att vilja vara med och ta emot nyanlända? Kontakt med
näringslivet, hur kan vi förenkla, hur kan vi göra personerna "anställningsbara".
•
Höganäs - inte svårt att få jobb men svårt att behålla. Folk är inte tillräckligt friska,
efterlyser samverkan med sjukvården. Bra bedömning tidigt.
1
Arbetsförmågabedömning svårt att göra utan kontakt med arbetslivet. FinSam projekt för personer som står långt ifrån arbetslivet. Det finns ett stort behov av flera
vägar in.
•
Kvinnors företagande - outnyttjad resurs, hårdare tryck att lyckas.
•
Små och nystartade företag anställer fler än de större.
•
Nyanlända startar färre företag än svenskar - men de som gör lyckas bättre än svenskar.
•
Företagens krav måste finnas med från början.
•
CSR - företag vinner på socialt ansvar
•
Hur klarar vi de med låg eller ingen utbildning? Rekryteringsutbildningar skräddarsyr utbildningar för att direkt matcha in till företag. Företagen är med och
rekryterar och förbinder sig att anställa.
•
Personliga kontakter viktigt - nyanlända saknar kontakter behöver "sociala betyg".
•
Behov att "träna" på att söka jobb, intervju,
•
Datakunskaper
•
De som har svenskutbildning och har varit länge i Sverige men som ändå inte kommer
inte in
•
Instegsjobb - nystartsjobb: möjlighet för företag att få ekonomiskbistånd för att
anställa
•
Brister hos företagarna - de anställer inte
•
Mångfald ger bättre resultat
•
Nätverk, kommunikation och information - samverka för att hitta lösningar
•
Hälsa - viktig del för att kunna få och behålla ett jobb
•
Vilket steg ska vi ta för att komma närmare företagen? Kommunikation - kartlägga
vad kan vi och vad vi vill - värderingar - använda sig av de positiva exemplen
•
Fokus på samverkan mellan berörda aktörer
•
Inventera i befintliga resurser (personal, insatser m.m.)
•
Vårda relationen med näringslivet, lyfta fram de goda exemplen och marknadsföra
dem på rätt sätt, pekar på socialt ansvar.
2
•
Hitta nya sätt att möta företagarna på, på deras villkor och få med de på banan från
början.
3. Samhälls- och hälsokommunikatörer, SHK
SHK har utvecklats i samverkan med kommuner, Region Skåne och Länsstyrelsen. Idag
har verksamheten ett program för både samhällsorientering och migrationshälsa och kan
också vara ett utbildningsstöd för kommuner eller föreningar. Hur kan SHK stödja ett
hälsofrämjande mottagande och etablering?
•
Marknadsföra SHK som en möjlighet. Många tycker att det är positivt med fördjupat
hälsoperspektiv
•
Information skall upprepas. Sprida information om verksamheten, exempelvis genom
föreningslivet i form av studiecirklar.
4. Regional plattform för migration och hälsa
Hur och kring vilka frågor kan forskare och praktiker mötas i ett samarbete kring ett
inkluderande mottagande? Vilka möjligheter och behov finns det? Vilka risker ser vi?
•
Definition av uppdraget
•
Glappet för frågorna – ansvar
•
Konsekvenserna – någon annans uppgift?
•
En arbetsgrupp håller på att bildas
•
Nästa steg är att bilda referensgrupper
Partnerskap Skåne:
•
Hur når vi ut? Det är en pedagogisk utmaning, exempelvis genom regelbundna
dialogseminarier och informella träffar.
3
Download