LOKSAM - kartläggning av fokusområden inför 2015

advertisement
LOKSAM - kartläggning av fokusområden inför 2015
LOKSAM gruppen i Bergs kommun
Nationella prioriteringar
Arbetsförmedling
Personer som ingår i garantierna
Nyanlända/Etableringsuppdraget
Funktionsnedsatta
Ungdomar till arbete/utbildning
Organisationens
prioriteringar
Fortsatt arbete med funktionen
Etableringskoordinator
Fortsatt samverkan med andra
aktörer för målgrupperna ovan.
Egna iakttagelser
Saknas sysselsättning för
målgrupper som står långt ifrån
arbetsmarknaden. Hitta fler
prövningsplatser i vägledande
syfte och inför ev anställning, för
att bidra till att komma närmare
Försäkringskassa
Unga med
aktivitetsersättning upp till
och med 29 år.
Kvinnor
Unga med
aktivitetsersättning
Personer med komplex
psykosocial problematik
som inte får sina
rehabiliteringsbehov
tillgodosedda inom
ordinarie verksamhet
Unga med
aktivitetsersättning upp till
och med 29 år.
Kvinnor
Unga med
aktivitetsersättning
Personer med komplex
psykosocial problematik
som inte får sina
rehabiliteringsbehov
tillgodosedda inom
ordinarie verksamhet
Målgrupperna är samma
som inför 2014
Kommun
Ökad sysselsättning 18-29
Psykisk ohälsa
Nyanlända
Bättre stöd till utsatta barn
och unga
Landsting
Ungdomars hälsa fysiskt
och psykiskt
Navigator kopplas till
Öppenvårdsteamet =
utveckla ett ökat samarbete
med fokus på målgruppen
unga 16-29 år, främja den
psykiska hälsan, nå
sysselsättning och
självförsörjning
Det höga ohälsotalet
Nyanlända
De som fastnat efter
etableringsfasen
Nyanlända kvinnor
Behov av sysselsättning för
de grupper som står långt
från arbetsmarknaden och
självförsörjning
Psykisk ohälsa bland
personalen
Deltagande i Hälsoskola för
målgruppen nyanlända
Nyanlända
Ohälsotalet
Psykisk ohälsa
Hälsofrämjande arbete
Stort behov av insatser
riktade mot nyanlända
LOKSAM - kartläggning av fokusområden inför 2015
arbetsmarknaden.
Arbetsterapeut (ska
anställas)
Ungdomar och nyanlända
riskerar att bli långvarigt
beroende av
försörjningsstöd
Sammanfattande kommentar om behov och lokala fokusfrågor
Bergs kommuns LOKSAM-grupp är positiv till en fördjupad kartläggning som sträcker sig över en längre period.
Målgrupper i särskilt fokus: unga och nyanlända som av olika anledningar står långt ifrån arbetsmarknaden.
Behov/Åtgärder: minska den psykiska ohälsan/öka den psykiska hälsan, behov av arenor för sysselsättning, arbetsträning, praktik, olika
hälsofrämjande/förebyggande insatser i tidigare skede genom samverkan, projektet ”Hälsoskola” för nyanlända (Primärvården)
Datum 141204
Sammanställt av Jessica Granqvist, sammankallande LOKSAM i Berg
Download