LOKSAM - kartläggning länet fokusområden inför 2014

advertisement
LOKSAM - kartläggning länet fokusområden inför 2014
Nationella prioriteringar
Organisationens
prioriteringar
Arbetsförmedling
Personer inskrivna i Jobboch utvecklingsgarantin
samt jobbgarantin för
ungdomar.
Personer med
funktionsnedsättning som
medför nedsatt
arbetsförmåga och/eller
historik av ohälsa.
Nyanlända.
Personer med kort eller
icke gångbar utbildning.
Samma som de nationella
Försäkringskassa
Unga med
aktivitetsersättning upp
till och med 29 år.
Kvinnor
Personer med komplex
psykosocial problematik
som inte får sina
rehabiliteringsbehov
tillgodosedda inom
ordinarie verksamhet
Arbetet med att få ner det
höga ohälsotalet i länet
Gemensam kartläggning
med AF
Kommun
Bl a framgångsrik skola
psykisk ohälsa
Unga till arbete
Bättre stöd till utsatta barn
och unga
Från kunskap till praktik
utveckla missbruks- och
beroendevården
Praktiskt basår
Inslussning av nyanlända
med tolkhjälp
Utb av outbildad tvanställd personal
Landsting
Nyanlända
Ungdomars hälsa, psykiskt,
fysiskt
Bl a förebyggande och
rehabiliterande insatser för
unga och vuxna
Stärka förmågan till
egenförsörjning – för
personer som står utanför
arbetsmarknaden
Stärkt inflytande för
brukare/vårdtagare
Minskad
ungdomsarbetslöshet
Nyanlända
Rehab kvinnor
Hushåll med långvarigt
bidragsberoende
Ny i vården-projekt
Nyanlända
Ökad samverkan med
skolhälsovården
Ohälsotalet
Ökad kunskap om
livsstilsfrämjande åtgärder
LOKSAM - kartläggning länet fokusområden inför 2014
Egna iakttagelser
Arenor för arbetsträning
Utveckla socialt företagande
UMA
Beredningsgrupp AF, FK,
SOC, LT önskvärd
Hög andel unga 18-29 år
med psykisk
funktionsnedsättning, krävs
fortsatt samordnade och
aktiva insatser.
För flyktingar och invandrare
som av olika skäl har svårt
att lära sig språket behövs
riktade och anpassade
insatser.
Samsyn önskvärd mellan AF,
FK, SOC,LT
Boendestöd
Arbetsterapeut tillförs ex. till
öppenvårdsteam
Kvinnor som inte kommer
i arbete i ålder 20-45.
Nyanlända som inte hittar
till arbete ålder 18-45.
Ungdomar 18-30 som inte
hittar arbete.
Aktivitet för psykiskt
handikappade, ofta med
ett blandmissbruk.
Neuropsykiatri med
diagnoser tex ADHD osv.
Sammanfattande kommentar om behov och lokala fokus frågor:
Behovet av arbetsterapeutinsats har uppmärksammats för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Kompetensen bidrar till att
personer får rätt stöd för att komma in i rätt system, men också att den underlättar anpassning och förståelse på praktik och arbetsplatser.
Det finns fortsatt behov av hälsofrämjande insatser, utveckling av samverkan samt gemensamma satsningar bl a för nedanstående målgrupper
som står en bit ifrån arbetsmarknaden:

Unga 18-29 år med olika former av funktionsnedsättning (fysisk, psykisk, social)
LOKSAM - kartläggning länet fokusområden inför 2014


Vuxna personer med psykosocial problematik
Nyanlända flyktingar
Nyanlända och ungdomar (som varken arbetar eller studerar) kommer att behöva många insatser från samtliga myndigheter för att närma sig
en egen försörjning.
Gemensamma behov: Tidiga gemensamma/samverkande insatser för de prioriterade grupperna
2013-11-22/ÅR
Download