LOKSAM - kartläggning av fokusområden inför 2013

advertisement
LOKSAM - kartläggning av fokusområden inför 2013
LOKSAM gruppen i Åre 2015
Nationella prioriteringar
Organisationens
prioriteringar
Arbetsförmedling
Personer inskrivna i Jobboch Utvecklingsgarantin
samt jobbgarantin för
ungdomar.
Personer med
funktionsnedsättning som
medför nedsatt
arbetsförmåga och/eller
historik av ohälsa.
Nyanlända
Personer mer kort eller icke
gångbar utbildning.
Personer inskrivna i Jobboch Utvecklingsgarantin
samt jobbgarantin för
ungdomar.
Personer med
funktionsnedsättning som
medför nedsatt
arbetsförmåga och/eller
historik av ohälsa.
Nyanlända
Personer mer kort eller icke
gångbar utbildning.
Försäkringskassa
Unga upp till och med 29 år
Unga med aktivitetsersättning
Kvinnor
Personer med komplex
psykosocial problematik som
inte får sina
rehabiliteringsbehov
tillgodosedda inom ordinarie
verksamheter
Kommun
Överlag samma som
nationella.
Arbeta för att sänka sjuktalet,
ffa hos kvinnor där sjuktalet
är mycket högt.
Arbetslösa kvinnor med
långvarigt ekonomiskt
bistånd med psykosocial
problematik som inte
kommer i arbete.
Ensamstående kvinnor med
barn prio.
Personer med långvarigt
ekonomiskt bistånd med
psykisk ohälsa. Unga vuxna
prio.
Nyanlända som efter etableringsfasen fortfarande inte
har lyckats komma ut i
sysselsättning.
Landsting
Ungdomars psykiska och
fysiska hälsa
Nyanlända och flyktingar
Kvinnor och ungdomar som
inte kommer ut i arbetslivet.
Personer med
neuropsykiatriska
funktionshinder.
LOKSAM - kartläggning av fokusområden inför 2013
Egna iakttagelser
Säkerställa fortsatt
utveckling av arenor i Åre för
arbetsträning, praktik mm
Sjukfrånvaron med
kommunen som arbetsgivare
ökar.
Det saknas någon form av
förrehabilitering/”mötesplats”
för personer med lång
frånvaro från
arbetsmarknaden. Som ett
steg före mer riktade
rehabiliteringsinsatser mot
återgång till arbete.
Sammanfattande kommentar om behov och lokala fokusfrågor
Datum
2014-10-30
Sammanställt av Ewa Westlund
Samarbete IFO, AF, FK, AME
för att enkelt och snabbt
tillhandahålla arbetsplatser
för praktik till personer med
långvarigt ekonomiskt
bistånd är en
förbättringsmöjlighet.
Personer som får
vräkningshot/ blir vräkta
mht hyresskulder där orsak
till skuldsättning är oklar. Blir
de vräkta är de bostadslösa
över tid mht bostadsbrist i
Åre kommun.
Kvinnor som inte kommer i
arbete i ålder 20-45 år
Nyanlända som inte hittar till
arbete ålder 18-45 år
Ungdomar 18-30 år som inte
hittar arbete
Aktiviteter för psykiskt
handikappade, ofta med ett
blandmissbruk.
Neuropsykiatri växer
katastrofalt med diagnoser
t. ex. ADHD osv.
Download