LOKSAM - kartläggning av fokusområden inför 2015

advertisement
LOKSAM - kartläggning av fokusområden inför 2015
Nationella prioriteringar
Organisationens
prioriteringar
Egna iakttagelser
Arbetsförmedling
Af:s medel är för närvarande 
predestinerade till sökande
inskrivna i garantierna (JOB
och UGA). Därutöver har vi

begränsade möjligheter till

grupper som bedömts vara i
behov av tidiga insatser.
Ny GD och dito regering kan
komma att förändra läget.
Som tidigare är
etableringsuppdraget en
tung och viktig uppgift. Oro i
världen, väldigt många
asylsökande där Af för övrigt
inte har så mycket att
komma med för de som fått
PUT efter 1 april i år.
Flyktinggruppen är numera
indelad i minst tre olika
grupper med olika behov.
Utrikesfödda som varit i vår
kommun längre än 3 år,
kvotflyktingar som placerats
hos oss genom UNHCR och
asylsökande – främst syrier.
Asylsökande kan dessutom
Försäkringskassa
Unga med
aktivitetsersättning upp
till och med 29 år.
Kvinnor
Personer med komplex
psykosocial problematik
som inte får sina
rehabiliteringsbehov
tillgodosedda inom
ordinarie verksamhet
Arbetet med att få ner det
höga ohälsotalet i länet
I samband med FK:s
utredning kan psykisk ohälsa
framkomma vid
sjukskrivningar för annan
diagnos.
När det gäller kvinnor är
sjuktalet mycket högt och
skulle vara ett värde i med
Kommun
Bl a framgångsrik skola

psykisk ohälsa
Unga till arbete
Bättre stöd till utsatta barn
och unga
 Från kunskap till praktik
utveckla missbruks- och
beroendevården
 M fl




 Bl a förebyggande och
rehabiliterande insatser för
unga och vuxna
 Stärka förmågan till
egenförsörjning – för
personer som står utanför
arbetsmarknaden
 Stärkt inflytande för
brukare/vårdtagare
Viktigt att arbeta med
övergång till högre studier
för pojkar.
”Ny i kommunen” (som Ny i
vården/SamJamt). Behov av
stöd på arb platser för att ta
emot praktikanter.
Landsting
Mest sjuka äldre

Fortsatt fokus på
hälsofrämjande arbete
 Fortsatt fokus på
nyanlända
Deltagande i Hälsosam Ström
för nyanlända med fokus på
hälsofrämjande åtgärder för
nyanlända
Internutbildning
suicidprevention.
Psykisk hälsa
LOKSAM - kartläggning av fokusområden inför 2015
delas in sådana som fått PUT
innan 1 april och sådana som
fått PUT efter 1 april.
insatser för sjukskrivna
kvinnor.
Framgångsfaktorer: tätare
kontakter, bättre
samordning, bättre samtal.
Hälsosam Ström bra verktyg.
Hög andel unga 18-29 år
med psykisk
funktionsnedsättning, krävs
fortsatt samordnade och
aktiva insatser.
För flyktingar och invandrare
som av olika skäl har svårt
att lära sig språket behövs
riktade och anpassade
insatser.
Sammanfattande kommentar om behov och lokala fokus frågor:
Strömsunds LOKSAM grupp är positiv till en fördjupad kartläggning som sträcker sig över en längre period.
Målgrupper i särskilt fokus: unga och nyanlända som av olika anledningar står långt ifrån arbetsmarknaden. Personer med komplex
psykosocial problematik.
Behov/Åtgärder: minska den psykiska ohälsan alternativt förbättra den psykiska hälsan, olika hälsofrämjande insatser/förebyggande insatser
som HälsoSam Ström, utveckling av samverkan med hjälp av Multi Modalt Team (MMT) på primärvården samt gemensamma satsningar bl a i
form av kompetensutveckling som internutbildning i suicidprevention.
Eventuella utvecklingsområden: hitta metoder för att motivera pojkar i vår kommun att satsa på högre studier. (Vi ligger nästan i botten.)
Utveckla ”Ny i kommunen”, hitta former för stöd på arbetsplatser så att fler arbetsplatser tar emot praktikanter genom utbildning av
handledare samt tid för att handleda.
Strömsund 2014-10-14
LOKSAM gruppen
Download