LOKSAM - kartläggning av fokusområden inför 2014

LOKSAM - kartläggning av fokusområden inför 2014
Arbetsförmedling
Nationella prioriteringar
Organisationens
prioriteringar
Egna iakttagelser
Försäkringskassa
Unga med
aktivitetsersättning upp
till och med 29 år.
 Kvinnor
 Personer med komplex
psykosocial problematik
som inte får sina
rehabiliteringsbehov
tillgodosedda inom
ordinarie verksamhet
Arbetet med att få ner det
höga ohälsotalet i länet

Kommun
Bl a framgångsrik skola
psykisk ohälsa
Unga till arbete
Bättre stöd till utsatta barn
och unga
 Från kunskap till praktik
utveckla missbruks- och
beroendevården
Landsting




 Bl a förebyggande och
rehabiliterande insatser för
unga och vuxna
 Stärka förmågan till
egenförsörjning – för
personer som står utanför
arbetsmarknaden
 Stärkt inflytande för
brukare/vårdtagare
 Minskad
ungdomsarbetslöshet
Hög andel unga 18-29 år
med psykisk
funktionsnedsättning, krävs
fortsatt samordnade och
aktiva insatser.
För flyktingar och invandrare
som av olika skäl har svårt

Fortsatt fokus på
hälsofrämjande arbete
 Fortsatt fokus på
nyanlända
Deltagande i Hälsosam Ström
för nyanlända med fokus på
hälsofrämjande åtgärder för
nyanlända
Ökad samverkan med
skolhälsovården med bl a
nätverksträffar
LOKSAM - kartläggning av fokusområden inför 2014
att lära sig språket behövs
riktade och anpassade
insatser.
Sammanfattande kommentar om behov och lokala fokus frågor:
I de båda projekten På Väg och Arbetskraftskoordinator har behovet av arbetsterapeutinsats uppmärksammats för personer som står långt
ifrån arbetsmarknaden. Kompetensen bidrar till att personer får rätt stöd för att komma in i rätt system, men också att den underlättar
anpassning och förståelse på praktik och arbetsplatser.
Det finns fortsatt behov av hälsofrämjande insatser, utveckling av samverkan samt gemensamma satsningar bl a för nedanstående målgrupper
som står en bit ifrån arbetsmarknaden:



Unga 18-29 år med olika former av funktionsnedsättning (fysisk, psykisk, social)
Vuxna personer med psykosocial problematik
Nyanlända flyktingar
LOKSAM i Strömsund 2013-11-XX